Sök

Skanska stärker satsningen på arbetsmiljö och inrättar ny koncernstab med Neil Moore som chef

2011-02-16 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska stärker satsningen på hälsa och arbetsmiljö ytterligare och inrättar en särskild koncernstab för att leda utvecklingen på dessa områden. Neil Moore har utsetts till arbetsmiljödirektör och chef för den nya staben och rapporterar till Mats Williamson, vVD och medlem av koncernledningen.

– Arbetsmiljö är ett av våra kärnvärden i Skanska och vår allra högsta prioritet – varje dag, för alla som vistas på våra arbetsplatser och på alla platser där vi arbetar. Nu stärker vi ytterligare vårt fokus på att minska antalet olyckor och på att förbättra arbetsmiljön, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Sedan 2004 har Skanska en vision om att nå noll arbetsplatsolyckor. Antalet olyckor i koncernen har sedan dess mer än halverats, och företaget vidtar omfattande åtgärder för att ytterligare minska skadorna.

Under 2010 introducerades åtta nya globala arbetsmiljöstandarder, omfattande utbildningsprogram har genomförts och analyser av arbetsmiljöriskerna är obligatoriska i alla byggprojekt. Skanska har också tagit initiativ för att öka fokus på de olyckor som kunde ha varit allvarliga men där ingen blev skadad.

Arbetsmiljöarbetet mäts och följs noggrant upp och jämförs mellan affärsenheterna i Skanska för att sprida kunskap och lärdomar mellan enheterna. Från 2009 genomförs också ett Globalt säkerhetsstopp när en dödsolycka inträffat där allt arbete stoppas på Skanskas arbetsplatser för att diskutera de lärdomar som kan dras och för att visa respekt för den omkomne.

Skanskas arbetsmiljöfokus ligger på att förebygga olyckor genom bättre förståelse om arbetsmiljörisker och bättre kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Neil Moore är 57 år och arbetar sedan 2000 med arbetsmiljöfrågor i Skanska. Han har en civilingenjörsexamen från Aston-universitetet i Storbritannien. Han kommer att rapportera till Mats Williamson, vVD och medlem av Skanskas koncernledning.

Satsningen på hälsa och arbetsmiljö är en del av Skanskas hållbarhetsarbete och har hittills letts av Skanskas stab för Hållbarhet och Grön Support. Denna enhet fokuserar nu på övriga delar av detta område under ledning av Skanskas hållbarhetsdirektör Noel Morrin.