Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2008

2008-05-07 08:03 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2008 jämfört med januari-mars 2007

- Intäkterna uppgick till 31,5 (28,5) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 18 procent justerat för valutaeffekter.
- Som tidigare rapporterats i separat press release uppgick rörelseresultatet för koncernen till 1 080 (779) Mkr. I rörelseresultatet ingår vinsten från försäljningen av Skanskas 50-procentiga andel i det brasilianska kraftverket Ponte de Pedra med 643 Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 220 (851) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 878 (605) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 2,09 (1,43) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till -1 409 (48) Mkr.
- Orderingången minskade med 11 procent och uppgick till 34,3 (38,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 8 procent.
- Orderstocken om 143,2 (147,9) miljarder kronor motsvarar 13 (15) månaders produktion.