Sök

Skanska lanserar ny affärsplan för lönsam tillväxt – fokus på expansion inom bygg och projektutveckling

2010-12-09 08:00 CET
Pressmeddelande

Efter flera år runt millennieskiftet av kraftig expansion med många förvärv, följt av sju års framgångsrik konsolidering, är Skanska nu redo för nästa fas.

Skanska har de senaste åren förbättrat bolagets lönsamhet, kapitaleffektivitet och riskhantering. Koncernen har nu en stark finansiell och operativ plattform med fokus på fyra verksamhetsgrenar – byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling, på utvalda hemmamarknader.

Nästa fas är satsning på lönsam tillväxt. Skanska har därför arbetat fram en ny affärsplan för åren 2011-2015 med ett fortsatt starkt fokus på lönsamhet och kapitaleffektivitet men också på att växa i byggverksamheten och att väsentligt öka investeringarna inom egen projektutveckling.

Skanska kommer också att stärka de finansiella synergierna och öka tempot för återinvestering av det kassaflöde som byggverksamheten genererar för att växa inom alla delar av projektutvecklingen.

– Vi är väl rustade för att börja växa nu. Efter några år av konsolidering har vi idag ett starkt fokus på riskhantering och en god lönsamhet, samtidigt som vi har kommit igenom finanskrisen och står starkt rustade finansiellt. Nu har vi goda möjligheter att växa såväl inom byggverksamheten som i vår projektutveckling, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

De viktigaste delarna i planen är:

• Byggverksamheten ska både öka i volym och bibehålla goda marginaler, bland de bästa i branschen. Volymen ska öka snabbare än den generella marknadstillväxten, vilket innebär att Skanska ska vinna marknadsandelar. Tillväxten ska bland annat ske genom att bredda geografisk närvaro och utbud av tjänster inom befintliga hemmamarknader, exempelvis på anläggningsmarknaden i USA.

• Bostadsutvecklingen ska expandera med sikte på att Skanska blir den ledande bostadsutvecklaren i Norden, såväl sett till volym som till kundnöjdhet, miljöhänsyn etc. Verksamheten i storstäder och tillväxtorter i Sverige, Norge och Finland ska intensifieras och avsikten är att förvärva mer mark och att utveckla nya, större bostadsområden. Skanska kommer också att göra en satsning på att starta bostadsutveckling i Storbritannien och Polen.

• Kommersiell fastighetsutveckling av projekt med tydlig grön profil ska växa avsevärt genom att öka utväxlingen av det koncept som under många år varit framgångsrikt i Sverige och Centraleuropa. Verksamheten ska fortsätta expandera till USA, där förutom Washington D.C., Boston och Houston nu även Seattle blir en prioriterad marknad. Utveckling startas också i Oslo och expansion planeras till flera regionala tillväxtorter i Polen.

• Infrastrukturutveckling ska växa genom ökade investeringar i projekt på de marknader där Skanska bedriver byggverksamhet. Nya möjligheter ska utnyttjas i USA och Centraleuropa främst när det gäller sjukhus, skolor och transportinfrastruktur men också inom nya sektorer som vindkraft och anläggningar för energiproduktion genom avfallsförbränning.

• Skanska ska vara ledande när det gäller avgörande områden som arbetsmiljö, grönt byggande, affärsetik, riskhantering och personalutveckling.

I enlighet med ambitionerna i den nya affärsplanen har Skanska fastställt nya finansiella mål för samtliga affärsgrenar för perioden 2011- 2015.

Finansiella mål 2011-2015:

Byggverksamhet   Mål:      

Rörelsemarginal, %   3,5-4,0

(I genomsnitt under perioden)

Projektutvecklingsverksamheterna  Mål:

Avkastning på sysselsatt kapital, %  10-15

(Per år)

Koncernen    Mål:

Avkastning på eget kapital, %  18-20

(Per år)

Utdelningsandel per aktie, % 40-70

(Per år)

Nettokassa

Investeringarna inom egen projektutveckling väntas öka väsentligt fram till slutet av 2015 och därmed även det sysselsatta kapitalet. Skanskas mål är att nettokassan skall vara positiv, exklusive nettopensionsskulder och byggnadskrediter (för bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag).

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851