Sök

Extrastämman sade ja till inlösen av Skanska-aktier

1997-05-23 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas extra bolagsstämma i Danderyd i dag ställde sig bakom styrelsens förslag till kapitalöverföring till aktieägarna genom inlösen av aktier. Stämman beslutade att erbjuda aktieägarna inlösen av var tionde aktie i Skanska AB. Inlösenbeloppet bestämdes till 400 kronor och avstämningsdag blir den 28 maj. Under förutsättning att samtliga aktieägare utnyttjar inlösenerbjudandet kommer ca fem miljarder kronor att överföras till aktieägarna.

PRESSINFORMATION 1997-05-23                             41/97

EXTRASTÄMMAN SADE JA TILL INLÖSEN AV SKANSKA-AKTIER

Skanskas extra bolagsstämma i Danderyd i dag ställde sig bakom styrelsens förslag till kapitalöverföring till aktieägarna genom inlösen av aktier. Stämman beslutade att erbjuda aktieägarna inlösen av var tionde aktie i Skanska AB. Inlösenbeloppet bestämdes till 400 kronor och avstämningsdag blir den 28 maj. Under förutsättning att samtliga aktieägare utnyttjar inlösenerbjudandet kommer ca fem miljarder kronor att överföras till aktieägarna.

Varje aktie medför en sk inlösenrätt - och tio inlösenrätter ger rätt att under anmälningsperioden från den 3 juni till 2 juli lösa in en innehavd aktie av valfri serie. För att underlätta för mindre aktieägare erbjuds varje aktieägare att under tiden 3 till 13 juni courtagefritt sälja upp till 1.000 inlösenrätter. Handeln med inlösenrätter äger rum vid Stockholms Fondbörs från 3 juni till 27 juni och likvid för de inlösta aktierna beräknas utbetalas omkring den 27 augusti.

Bolagsstämman fattade vidare beslut om att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, senast den 15 augusti 1997 besluta om en nyemission av aktier av serie B på marknadsmässiga villkor med en total emissionslikvid om högst 126 miljoner kronor. Nyemissionen avses riktas till Fjärde AP-fonden.

Inlösenerbjudandets fullföljande är villkorat av och förutsätter att en extra bolagsstämma i Skanska AB, som är planerad till den 4 augusti, fattar erforderligt beslut om nedsättning av aktiekapitalet till följd av inlösenerbjudandet, att styrelsen utnyttjar sitt bemyndigande enligt ovan och bolaget därigenom tillförs en emissionslikvid uppgående till minst nedsättningsbeloppet, att den extra stämman fattar beslut om en fondemission varigenom aktiens nominella belopp höjs från 10 till 12 kronor, att beslut fattas om därav föranledda förändringar av bolagsordningen samt att PRV registrerar ovan angivna beslut.

En informationsbroschyr om inlösenerbjudandet kommer att offentliggöras i slutet av maj och distribueras tillsammans med anmälningssedel till aktieägarna i Skanska i början av juni samt finnas tillgängligt på SE-bankens kontor från 3 juni.

Danderyd den 23 maj 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se