Sök

Sexmånadersrapport, januari−juni 2010

2010-07-23 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari−juni 2010 jämfört med januari−juni 2009

Redovisningsprinciper,  segments- och IFRS redovisning, se sid 4

- Intäkterna uppgick till 56,3 (65,0) miljarder kronor.

- I byggverksamheten minskade intäkterna med 20 procent i kronor och med 15 procent justerat för valutaeffekter.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 374 (2 057) Mkr, en förbättring med 15 procent.

- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 18 procent och uppgick till 1 693 (2 077) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,3 (3,2) procent.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 398 (1 958) Mkr, en förbättring med 22 procent.

- Periodens resultat uppgick till 1 727 (1 421) Mkr.

- Resultatet per aktie uppgick till 4,18 (3,40) kronor enligt redovisning per segment och till 3,77 (4,87) enligt IFRS.

- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 1 419 (939) Mkr.

- Orderingången ökade med 17 procent och uppgick till 72,5 (61,7) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 23 procent.

- Orderstocken om 160,4 (144,0) miljarder kronor motsvarar 16 (13) månaders produktion.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851