Sök

Skanskas strategi för framtiden

1998-01-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas strategi för framtiden är en intensifierad satsning på bygg- och anläggningsrelaterade tjänster och projektutveckling. Genom att utnyttja företagets kompetens inom kärnområdena skall företaget också kunna bearbeta en större del av byggmarknaden än hittills. Denna breddning gör det lättare att möta efterfrågan i byggprocessens alla led - från projektutveckling och byggande till eftermarknad, där Skanskas europeiska byggkomponentbolag blir en viktig tillgång.

PRESSINFORMATION 1998-01-29                             07/98

SKANSKAS STRATEGI FÖR FRAMTIDEN

*  Fokusering på kärnverksamheten, d.v.s. bygg- och anläggningsrelaterade tjänster samt utveckling av projekt och fastigheter.

*  Fortsatta strukturaffärer - förslag att till aktieägarna överföra ett fastighetsbolag till ett värde av 10 miljarder kronor.

*  Ökad internationalisering och utveckling av nya hemmamarknader.

*  Rörelsefrämmande tillgångar till ett marknadsvärde av cirka 10 miljarder kronor avyttras för att satsas i fortsatt utveckling av kärnverksamheten.

*  Avsättning på totalt 1.500 miljoner kronor i 1997 års bokslut, varav 1.000 miljoner kronor avser omstruktureringar av de svenska och de europeiska verksamheterna. I den svenska verksamheten görs personalneddragningar med 1.500 personer. Omstruktureringarna förväntas ge en årlig resultatförbättring med 450 miljoner kronor.

 

Kärnverksamheten

Skanskas strategi för framtiden är en intensifierad satsning på bygg- och anläggningsrelaterade tjänster och projektutveckling. Genom att utnyttja företagets kompetens inom kärnområdena skall företaget också kunna bearbeta en större del av byggmarknaden än hittills. Denna breddning gör det lättare att möta efterfrågan i byggprocessens alla led - från projektutveckling och byggande till eftermarknad, där Skanskas europeiska byggkomponentbolag blir en viktig tillgång.

- Skanskas stora styrka är vår förmåga att utveckla och genomföra projekt, säger Skanskas koncernchef och VD Claes Björk. Den skall vi utnyttja bättre i den nya organisationen. Förmåga att leverera totallösningar blir allt viktigare.

- Ju tidigare vi kommer med i processen, desto mer kan våra erfarenheter komma kunden till godo. Vi skall erbjuda vår kompetens från idé till driftsfas för att hjälpa kunden att minimera projektets hela livscykelkostnad.

Fastighetsprojekt skall utvecklas, byggas och säljas vidare i högre takt än hittills.

- Genom rätt timing och hantering av fastighetsutvecklingen skapar vi större mervärden. Det är denna kunskap som skiljer oss från rena förvaltningsbolag, säger Claes Björk. Projekt- och fastighetsutvecklingen kommer även i framtiden att ge oss möjligheter till strukturaffärer.

 

Överföring till aktieägarna

I bokslutskommunikén den 25 februari 1997 uttalade styrelsen att en extra överföring av kapital om 8-10 miljarder kronor till aktieägarna skulle genomföras.

Styrelsen har nu enats om att till aktieägarna föreslå överföring om cirka 10 miljarder kronor. Förslaget innebär att en obelånad fastighetskoncern - bestående av bostadsbolaget Drott, Skanska Fastigheter Riks och ett antal fastigheter i Stockholm - delas ut till aktieägarna.

Tillsammans med tidigare genomförd inlösen om cirka 5 miljarder kronor kommer därmed totalt 15 miljarder kronor att ha överförts till aktieägarna.

 

Etablering av nya hemmamarknader

Skanska kommer att fortsätta den framgångsrika internationaliseringen av företaget. De fyra hemmamarknaderna - Sverige, USA, Danmark och Finland - kommer att bli fler. Inom affärsområde Europa finns flera tillväxtmarknader där Skanska redan idag bedriver projektutveckling och där en vidareutveckling av verksamheten skall ske. Exempel på sådana marknader är England, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern.

- När det gäller våra befintliga hemmamarknader ser jag i dagsläget goda tillväxtmöjligheter i USA och Finland. Den svenska marknaden är på byggsidan fortfarande mycket svag, varför vi kommer att koncentrera merparten av våra resurser till de regioner där vi kan bredda vår verksamhet, säger Claes Björk.

För den planerade expansionen på nya marknader i Europa utgör byggkomponentbolagen en viktig tillgång, särskilt på eftermarknaden.

 

Försäljning av tillgångar

Den fortsatta expansionen av kärnrörelsen kommer att finansieras med medel från försäljning av rörelsefrämmande tillgångar.

De rörelsefrämmande aktieinnehaven samlas i Skanska Invest. Innehaven i Scancem, SKF, Sandvik, Rörvik Timber och Boxholms Skogar - med ett sammanlagt marknadsvärde av cirka 10 miljarder kronor - kommer att säljas. Innehavet i JM utvärderas under 1998.

 

Omstrukturering

Den fortsatt svaga svenska byggmarknaden i Sverige gör att Skanska kommer att anpassa organisationen så att den bättre motsvarar efterfrågan. Marknader kommer att prioriteras efter förväntad tillväxt. Denna förändring leder till personalneddragningar på cirka 1.500 personer.

-Det är med stort beklagande som vi tvingas dra ned ytterligare i Sverige för att möta den svaga marknaden, säger Claes Björk. Men för koncernen som helhet är det naturligtvis en styrka att vi kan satsa på en fortsatt utveckling i prioriterade svenska regioner och på andra hemmamarknader. Totalbilden på våra marknader är, trots den svaga marknaden i Sverige, mycket lovande.

Skanskas styrelse har nu fattat beslut om att i bokslutet för 1997 avsätta totalt 1.500 miljoner kronor, varav 1.000 miljoner kronor avser omstruktureringar av de svenska och de europeiska verksamheterna och 500 miljoner kronor avser nedskrivningar och övriga reserveringar.

- Jag räknar med att omstruktureringarna skall leda till en årlig resultatförbättring på 450 miljoner kronor - med full effekt från och med 1999, avslutar Claes Björk.

 

Ny organisation

Som ett resultat av strategin inrättas en ny organisation som träder ikraft den 1 februari. Den består av affärsområdena Sverige, Europa och USA - som kommer att verka inom byggrelaterade tjänster - och av affärsområdet Projektutveckling och Fastigheter. De byggrelaterade affärsområdena kommer att ha en nära samverkan med affärsområde Projektutveckling och Fastigheter för att kunna åstadkomma synergier och därmed konkurrensfördelar.

 

Danderyd den 29 januari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation