Sök

Bokslutskommuniké januari-december 2004

2005-02-16 08:35 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Fjärde kvartalet 2004 jämfört med fjärde kvartalet 2003:
# Nettoomsättningen uppgick till 30.616 (35.605) Mkr, en minskning med 14 procent. Justerat för valutaeffekter sjönk nettoomsättningen med 3 procent.
# Rörelseresultatet uppgick till 101 (1.278) Mkr. De europeiska verksamheterna redovisar goda resultat. Detta överskuggas dock av projektnedskrivningar i USA och Storbritannien om sammanlagt 1.095 Mkr.

Januari-december 2004 jämfört med januari-december 2003:
# Nettoomsättningen uppgick till 121.263 (132.879) Mkr, en minskning med 9 procent. Justerat för valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 4 procent.
# Rörelseresultatet uppgick till 3.853 (4.532) Mkr.

Kommentarer från Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham:
- Skanskas kärnverksamhet utvecklades positivt under årets sista kvartal med förbättrat resultat och högre marginaler på flera av byggverksamhetens marknader. Undantagen är Skanska USA Building och Storbritannien där stora projektnedskrivningar tyvärr överskuggar de framsteg som gjorts i andra delar av koncernen.
- Orderingången för helåret överstiger nettoomsättningen i byggverksamheten med 8 miljarder kronor. Utvecklingen av bostäder och kommersiella lokaler fortsätter att redovisa goda resultat.
- Vi bedömer att utsikterna för det kommande året är något mer positiva på Skanskas huvudmarknader med fortsatta tecken på återhämtning. I USA väntas dock anläggningsbyggandet fortsätta ligga på en låg nivå på grund av avsaknaden av ett nytt federalt finansieringsprogram för infrastruktur. Bostadsmarknaden är fortsatt stark och antalet planerade projektstarter ökar på flera av våra geografiska marknader.

Länk till hela bokslutskommunikén (kräver Acrobat Reader)