Sök

Proforma jämförelsetal för de fyra kvartalen 1998

1999-06-15 00:00 CET
Pressmeddelande

Med anledning av utdelningen av Drott till aktieägarna, omklassificeringen av JM från dotterbolag till intressebolag och ändrad tillämpning av redovisningsprincip presenteras i bilaga proforma jämförelsetal för de fyra kvartalen 1998.

PRESSINFORMATION 1999-06-15                            53/99

Proforma jämförelsetal för de fyra kvartalen 1998

Med anledning av utdelningen av Drott till aktieägarna, omklassificeringen av JM från dotterbolag till intressebolag och ändrad tillämpning av redovisningsprincip presenteras i bilaga proforma jämförelsetal för de fyra kvartalen 1998.

Den nya redovisningsprincipen innebär att förvärvade och avyttrade bolag kon-solideras respektive dekonsolideras från datum för förvärv/avyttring. Tidigare har de konsoliderats respektive dekonsoliderats från och med den 1 januari det år förändringen skedde.

Bilagda jämförelsetal är omräknade med hänsyn tagen till denna förändring av redovisningsprincip. Förändringen påverkar inte resultatet för 1998 medan netto-omsättningen är 1,5 miljarder kronor lägre än vad som angavs i helårsbokslutet.

 

Stockholm 1999-06-15

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Erik von Hofsten, investor relations, tel. 08-753 86 82
eller 070-666 86 82

Bifogat: proforma jämförelsetal för de fyra kvartalen 1998.

 

KONCERNEN I SAMMANDRAG
 
KONCERNEN

RESULTAT

Mkr

Jan-Mar

Jan-Jun

Jan-Sep

Jan-Dec

1998

1998

1998

1998

Nettoomsättning

11 771

26 339

42 396

62 435

Rörelsens kostnader 1)

-11 721

-25 905

-41 561

-61 028

Bruttoresultat >2)

50

434

835

1 407

Andelar i intresseföretags resultat>

130

136

414

684

Jämförelsestörande poster

0

1 090

1 035

1 033

Nedskrivningar/reverseringar av nedskrivningar

0

0

0

-14

Resultat av fastighetsförsäljningar

493

726

1 239

1 266

Rörelseresultat

673

2 386

3 523

4 376

Utdelningar

0

57

57

57

Räntenetto

2

-83

-156

-197

Resultat försäljningar av aktier och andelar

646

646

646

646

Övriga finansiella poster

2

5

-28

-57

650

625

519

449

Resultat efter finansnetto

1 323

3 011

4 042

4 825

Skatt

-405

-1 146

-1 556

-1 965

Minoritetsandelar

-20

-29

-40

-78

Periodens resultat

898

1 836

2 446

2 782

BALANS

Mkr

TILLGÅNGAR

98-03-31

98-06-30

98-09-30

98-12-31

Fastigheter i fastighetsrörelsen

8 579

8 754

8 886

8 597

Aktier och andelar

6 841

6 621

6 805

7 157

Övriga anläggningstillgångar

6 717

6 622

6 851

6 773

Räntebärande fordringar

1 733

3 394

2 405

2 372

Räntefria fordringar

11 475

12 538

14 298

13 876

Omsättningsfastigheter

1 391

1 463

1 810

2 603

Bank och korta placeringar

3 115

2 792

2 839

3 505

39 851

42 184

43 894

44 883

EGET KAPITAL & SKULDER

Eget kapital

12 796

12 453

13 084

13 519

Minoritet

160

115

126

271

Räntebärande skulder & avsättningar

6 935

8 113

8 242

7 855

Räntefria skulder & avsättningar

19 960

21 503

22 442

23 238

39 851

42 184

43 894

44 883

NYCKELTAL >3)

98-03-31

98-06-30

98-09-30

98-12-31

Räntebärande nettoskuld, Mkr

2 087

1 927

2 998

1 978

Resultat per aktie, kronor> 4) 5)

65,4

13,8

17,7

24,4

Soliditet, %

32,5

29,8

30,1

30,7

Skuldsättningsgrad

0,2

0,2

0,2

0,1

Avkastning på eget kapital, % >4)

66,5

11,4

15,9

22,0

Avkastning på sysselsatt kapital, % >4)

60,4

14,5

19,7

27,0

D:o justerat för jämförelsestörande poster

samt aktieförsäljningar, %

14,4

12,1

17,4

18,3

Eget kapital per aktie, kronor >5)

112,4

109,4

114,9

118,7

1) Varav avskrivningar -249, -577, -838, -1 148

2) Varav försäljningar av omsättningsfastigheter 17, 32, 62, 206

3) Beträffande definitioner av nyckeltal hänvisas till årsredovisningen för 1998

4) Beräkningen är baserad på rullande 12 månader

5) Totalt antal aktier: 113 854 968

KONCERNEN I SAMMANDRAG

KONCERNEN

RESULTAT

Mkr

Q1

Q2

Q3

Q4

1998

1998

1998

1998

Nettoomsättning

11 771

14 568

16 057

20 039

Rörelsens kostnader >1)

-11 721

-14 184

-15 656

-19 467

Bruttoresultat >2)

50

384

401

572

Andelar i intresseföretags resultat>

130

6

278

270

Jämförelsestörande poster

0

1 090

-55

-2

Nedskrivningar/reverseringar av nedskrivningar

0

0

0

-14

Resultat av fastighetsförsäljningar

493

233

513

27

Rörelseresultat

673

1 713

1 137

853

Utdelningar

0

57

0

0

Räntenetto

2

-85

-73

-41

Resultat försäljningar av aktier och andelar

646

0

0

0

Övriga finansiella poster

2

3

-33

-29

650

-25

-106

-70

Resultat efter finansnetto

1 323

1 688

1 031

783

Skatt

-405

-741

-410

-409

Minoritetsandelar

-20

-9

-11

-38

Periodens resultat

898

938

610

336


<TD height=26

Skanska USA

Jan-Mar

Jan-Jun

Jan-Sep

Jan-Dec

Mkr

1998

1998

1998

1998

Nettoomsättning

4 477

10 010

16 822

24 072

Rörelseresultat

63

134

254

398

Rörelsemarginal, %

1,4

1,3

1,5

1,7

Avkastning sysselsatt kapital, %

32,3

37,9

38,9

40,7

Orderingång

9 030

20 459

30 240

38 469

Orderstock

32 555

38 464

40 976

43 050

Skanska Sverige

Jan-Mar

Jan-Jun

Jan-Sep

Jan-Dec

Mkr

1998

1998

1998

1998

Nettoomsättning

3 917

9 256

14 599

21 118

Rörelseresultat

-24

195

324

496

Rörelsemarginal, %

-0,6

2,1

2,2

2,3

Avkastning sysselsatt kapital, %

16,0

16,6

15,6

15,3

Orderingång

4 624

10 456

15 741

21 358

Orderstock

13 985

14 557

14 371

13 696

Skanska Europa

Jan-Mar

Jan-Jun

Jan-Sep

Jan-Dec

Mkr

1998

1998

1998

1998

Nettoomsättning

Bygg

2 003

4 312

7 376

11 681

Komponenter och service

1 285

2 703

4 195

5 779

Totalt

3 288

7 015

11 571

17 460

Rörelseresultat

Bygg

-11

55

83

177

Komponenter och service

9

44

111

193

Totalt

-2

99

194

370

Rörelsemarginal, %

Bygg

-0,5

1,3

1,1

1,5

Komponenter och service

0,7

1,6

2,6

3,3

Totalt

-0,1

1,4

1,7

2,1

Avkastning sysselsatt kapital, %

Bygg

28,8

33,0

15,7

12,3

Komponenter och service 1)

6,6

5,2

4,9

5,1

Totalt

8,9

8,7

7,8

7,1

Orderingång

Bygg

2 912

6 150

8 290

11 703

Komponenter och service

1 334

2 817

4 293

5 853

Totalt

4 246

8 967

12 583

17 556

Orderstock

Bygg

8 947

10 056

10 785

10 356

Komponenter och service

650

703

740

769

Totalt

9 597

10 759

11 525

11 125

1) Dito exkl. goodwill/avskr.goodwill, %

13,7

11,3

10,5

10,9

Skanska Projektutveckling

Jan-Mar

Jan-Jun

Jan-Sep

Jan-Dec

och Fastigheter, Mkr

1998

1998

1998

1998

Nettoomsättning, hyresintäkter

333

645

967

1 265

Rörelseresultat

Fastighetsförvaltning

118

252

417

555

Övrig fastighetsrörelse

-23

-70