Sök

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier

2014-04-04 08:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid styrelsemöte den 3 april 2014 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2015 får förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram Seop (2014–2016).

Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den 3 april 2014 hade Skanska 9 076 588 B-aktier i eget förvar.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900