Sök

Information inför Skanskas rapport för det första kvartalet 2002

2002-04-18 14:29 CET
Pressmeddelande

# Fastighetsinnehavet klassificeras om - ökat fokus på snabb omsättningshastighet i projektutvecklingen
# Anpassning till branschpraxis - Räntekostnaderna i utvecklingen av nya projekt ska börja aktiveras
# Finansiella mål fram till 2004 är oförändrade
# Jämförelsetal för första kvartalet 2001
# Fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster under det första kvartalet 2002

 Press Release

2002-04-18   INFORMATION INFÖR SKANSKAS RAPPORT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2002 FASTIGETSINNEHAVET KLASSIFICERAS OM - ÖKAT FOKUS PÅ SNABB OMSÄTTNINGSHASTIGHET I PROJEKTUTVECKLINGEN Skanskas strategi inom projektutveckling har kännetecknats av en hög omsättningshastighet de senaste fem åren, där projekt och fastigheter för ett värde om cirka 14 miljarder kronor sålts under denna period. Till detta ska läggas utdelningen av fastighetsbolaget Drott 1998, som motsvarar ytterligare 10 miljarder kronor i marknadsvärde. Skanskas strategiska inriktning är i första hand mot byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Fastighetsförvaltning sker endast under en begränsad innehavstid för att optimera värdet i projektutvecklingen. Därför kommer förvaltningsfastigheterna att klassificeras om från anläggnings- till omsättningstillgångar med effekt från och med den första januari 2002, eftersom innehavet av fastigheter inte är avsett för långsiktig förvaltning. Mot bakgrund av detta kommer de bokföringsmässiga avskrivningarna också att upphöra från och med den första januari 2002. Den genomsnittliga avskrivningstakten har uppgått till cirka 50 år (2 procent) på byggnadernas anskaffningsvärde. Avskrivningarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 184 Mkr för helåret 2001. Avskrivningarna kommer istället att ersättas med värdering i enlighet med Lägsta Värdets Princip, LVP, vilket innebär att det bokförda värdet på varje enskild fastighet uppgår till det lägsta av anskaffningsvärdet eller bedömt marknadsvärde. Anskaffningsvärdet är lika med det bokförda värdet sista december 2001 med tillägg för eventuella nedskrivningar som genomförts tidigare år, vilka kan reverseras (skrivas upp) om bedömt marknadsvärde överstiger bokfört värde. De upp- eller nedskrivningar som befinns vara nödvändiga kommer att ske över resultaträkningen och redovisas under rörelseresultatet i kärnverksamheten. I koncernredovisningen tas hänsyn till den uppskjutna skatt som uppkommer då bokfört värde och skattemässigt värde skiljer sig åt. Fastigheterna i Projektutvecklingsverksamheten ska, i likhet med tidigare, redovisas under separat rubrik i balansräkningen. ANPASSNING TILL BRANSCHPRAXIS - RÄNTEKOSTNADERNA I UTVECKLINGEN AV NYA PROJEKT SKA BÖRJA AKTIVERAS Skanska har tidigare kostnadsfört samtliga räntekostnader som uppkommit i projektutvecklingsverksamheten. För att anpassa sig till den praxis som råder i branschen, såväl i Sverige som internationellt, har Skanska beslutat sig för att aktivera, det vill säga att addera, räntekostnaderna till anskaffningsvärdet av övriga produktionskostnader i projektutvecklingen. Aktiveringen av räntekostnader kommer endast att ske på de pågående projekt som bedrivs i egen regi och som bedöms vara värdehöjande (det vill säga inte vanliga reparations- och underhållsåtgärder) och ska spegla den faktiska räntekostnaden. Med den bedömda projektvolymen 2002 motsvarar detta en aktivering om cirka 140 Mkr i räntekostnader för helåret beräknat på en finansieringskostnad om 5 procent. Aktiveringen av räntekostnader upphör då projektet är färdigställt, vilket kan ske under löpande kalenderår. Skatteeffekten beaktas i koncernredovisningen. FINANSIELLA MÅL FRAM TILL 2004 ÄR OFÖRÄNDRADE Den ändrade tillämpningen av redovisningsprinciper kommer inte att ha någon större effekt på de tidigare publicerade finansiella målen för treårsperioden fram till 2004. De finansiella målen förblir därmed oförändrade. JÄMFÖRELSETAL FÖR FÖRSTA KVARTALET 2001 Omorganisationen till 17 affärsenheter genomfördes andra kvartalet 2001. Nedan redovisas jämförelsetal för det första kvartalet 2001, med den nuvarande organisationsstrukturen. Skanska koncernen, januari till mars, 2001 Mkr Netto-omsättning Rörelse-resultat Rörelse-marginal Order- ingång Order- stock Skandinavien 8 906 -412 neg 10 384 27 238 Europa 7 098 -227 neg 12 610 38 748 USA 15 936 265 1,7% 20 416 102 139 Övriga marknader 2 241 34 1,5% 4 752 16 738 Totalt byggrelaterade tjänster 34 181 -340 neg 48 162 184 863 Services 704 50 7,1% 573 410 Totalt Services & Byggrelaterade tjänster 34 885 -290 neg 48 735 185 273 Projektutveckling & BOT 348 139 39,9% - - Centralt och elimineringar -497 -156 - 191 288 Totalt Kärnverksamheten 34 736 -307 neg 48 926 185 561 Ej kärnverksamhet 82 -10 - 82 0 Totalt Skanska koncernen 34 818 -317 neg 49 008 185 560  FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR OCH JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2002 Resultat av fastighetsförsäljningar uppgick till 40 (2) Mkr i det första kvartalet. Fastighetsfonden Resolution har utnyttjat sin rätt att häva köpet av fastigheten Armbåga 3 i Borås, som vid en försäljning skulle ha inneburit en vinst om 60 Mkr under det första kvartalet.  Försäljningsvinsten från aktierna i Pandox om 47 Mkr kommer att redovisas under finansnettot som "övriga finansiella poster". _____________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, Skanska AB, Tel 08-753 88 00