Sök

Riktad nyemission i Skanska

1997-07-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen i Skanska AB har beslutat utnyttja bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 maj 1997 att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier av serie B. Nyemissionen har tecknats av Fjärde AP-fonden.

PRESSINFORMATION 1997-07-18                             54/97

RIKTAD NYEMISSION I SKANSKA

Styrelsen i Skanska AB har beslutat utnyttja bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 maj 1997 att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier av serie B. Nyemissionen har tecknats av Fjärde AP-fonden.

Nyemissionen syftar till att bolaget skall tillföras ett belopp som minst motsvarar det belopp varmed aktiekapitalet kommer att nedsättas som ett resultat av kommande aktieinlösen, dvs 10 kronor per inlöst aktie.

Nyemissionskursen har fastställts till 345,32 kronor per aktie vilket utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Skanskas B-aktie under perioden 9-15 juli 1997.

Antalet nyemitterade aktier uppgår till 359.922 vilket medför att 124.288.265 kronor tillförs Skanska.

Styrelsen har vidare beslutat föreslå extra bolagsstämma den 4 augusti 1997 att aktiekapitalets slutliga nedsättningsbelopp skall uppgå till 124.288.140 kronor. Totalt inlösenbelopp, baserat på i inlösenerbjudandet inlämnade aktier, uppgår till 4.971.525.600 kronor. Dessutom beslutade styrelsen föreslå bolagsstämman att besluta om en fondemission varigenom Skanska-aktiens nominella belopp höjs från 10 kronor till 12 kronor samt att beslut fattas om av inlösenerbjudandet och den riktade nyemissionen föranledda ändringar av bolagsordningen. Genom dessa åtgärder kommer aktiekapitalet att återställas, varför inlösenförfarandet förenklas.

Danderyd den 18 juli 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Lennart Hallberg

För ytterligare information kontakta:
styrelsens sekreterare Mikael Ekdahl, Skanska AB, tel 08-753 88 00.

 

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se