Sök

Skanska återlägger bortskrivning

1997-01-30 00:00 CET
Pressmeddelande

I samband med Skanskas förvärv av Skåne-Gripen aktualiserades den redovisningsmässiga hante-ringen av de varumärken som ingick i förvärvet. Skanska valde att belasta rörelseresultatet med en bortskrivning av hela värdet av förvärvade varumärken, vilket angavs i bolagets delårsrapporter per 30 juni respektive 30 september.

PRESSINFORMATION 1997-01-30                             08/97

SKANSKA ÅTERLÄGGER BORTSKRIVNINGAV VARUMÄRKEN
I samband med Skanskas förvärv av Skåne-Gripen aktualiserades den redovisningsmässiga hante-ringen av de varumärken som ingick i förvärvet. Skanska valde att belasta rörelseresultatet med en bortskrivning av hela värdet av förvärvade varumärken, vilket angavs i bolagets delårsrapporter per 30 juni respektive 30 september.

Skanskas utgångspunkt var härvid primärt bolagets uppfattning om vad som var att anse som god redovisningssed, vartill bl.a. kom bolagets syn på vilken typ av tillgångar som skall tas upp i balansräkningen, liksom en, av tradition, försiktig syn på tillgångars värdering. Till saken hörde dessutom att goodwill, varumärken och andra immateriella tillgångar varit föremål för varierande hantering i andra börsbolags redovisning och att någon praxis i egentlig mening inte etablerats.

Osäkerheten kring tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendation på området, samt behovet av att anpassa det svenska regelsystemet till den internationella utvecklingen, ledde också till att re-kommendationen var föremål för omprövning vid tidpunkten för Skanskas beslut i frågan.

I december 1996 fastställdes slutligen Redovisningsrådets omarbetade rekommendation, vilken även enligt Fondbörsens inregistreringskontrakt skall vara normgivande för god redovisningssed. Enligt den nu fastställda rekommendationen skall varumärken behandlas på samma sätt som goodwill. Liksom tidigare ser Skanska det som angeläget att stödja rådets arbete och har, givet de nu delvis ändrade förutsättningarna, valt att ompröva sitt tidigare beslut i varumärkesfrågan.

Skanska har därför beslutat att i årsbokslutet för 1996 återlägga den tidigare redovisade bortskrivningen om 1.100 Mkr och värdet av varumärkena blir i stället föremål för avskrivning i enlighet med rådets rekommendation.

De resultat- och balansräkningar per 30 juni respektive 30 september 1996 som tidigare publicerats har omräknats med beaktande av dessa förändringar och bilägges.


Danderyd den 30 januari 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Bilagor:
Justerad resultat- och balansräkning