Sök

Sexmånadersrapport, januari-juni 2006

2006-07-27 08:34 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-juni 2006 jämfört med januari-juni 2005
- Intäkterna uppgick till 58,9 (56,4) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 2 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 567 (2 408) Mkr.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 2 543 (3 128) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1 205 (1 226) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 676 (2 476) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 2 006 (1 833) Mkr vilket innebär att resultatet per aktie uppgick till 4,77 (4,37) kronor.
- Räntebärande nettofordran uppgick till 9 132 (6 413) Mkr.
- Orderingången ökade med 41 procent och uppgick till 71,5 (50,7) miljarder kronor. I det andra kvartalet tecknades kontraktet för Barts and The London, ett brittiskt sjukhusprojekt i offentlig-privat samverkan värderat till 13,6 miljarder kronor. Exklusive detta kontrakt ökade orderingången med 14 procent. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 36 procent.
- Orderstocken om 138,0 (126,2) miljarder kronor motsvarar 14 (12) månaders produktion.