Sök

Sexmånadersrapport, januari−juni 2011

2011-07-21 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari−juni 2011 jämfört med januari−juni 2010

- Intäkterna uppgick till 53,9 (56,3) miljarder kronor.
- I byggverksamheten uppgick intäkterna till 51,4 (51,8) miljarder kronor, en minskning med 1 procent och justerat för valutaeffekter en ökning med 8 procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 6 102 (2 374) Mkr, där försäljningen av Autopista Central i Chile ingår med  4,5 miljarder kronor. Valutaeffekter minskade resultatet med 145 Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1 420 (1 693) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 (3,3) procent.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 112 (2 398) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 5 773 (1 727) Mkr.
- Resultatet per aktie uppgick till 14,02 (4,17) kronor enligt redovisning per segment och till 13,47 (3,77) enligt IFRS.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 2 027 (1 419) Mkr.
- Orderingången uppgick till 48,4 (72,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 27 procent. I jämförelseperioden ingår orderingången för Nya Karolinska Solna med 14,5 miljarder kronor.
- Orderstocken som uppgick till 139,4 (160,4) miljarder kronor minskade med 13 procent i svenska kronor och med 4 procent i lokala valutor. Orderstocken motsvarar 15 (16) månaders produktion.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851