Sök

Halvårsrapport, januari - juni 1997

1997-08-28 00:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Den svenska byggmarknaden utvecklades som helhet svagt under första halvåret 1997. Inom bostadsbyggandet - som legat på extremt låga nivåer under de senaste tre åren - noterades ytterligare ett kraftigt fall, med en halvering av antalet påbörjade bostäder jämfört med motsvarande period föregående år. Inom övrigt husbyggande ligger investeringsvolymerna på i stort sett oförändrade nivåer. På väg- och anläggningsmarknaden fortsatte den avmattning som tidigare noterats.

SKANSKA-KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT

JANUARI - JUNI 1997

 
  • Resultat efter finansnetto 10,4 miljarder (3,2)
  • Orderingången ökade med 38 procent
  • Över 50 procent av omsättningen utanför Sverige

 

Förändringar i redovisningsprinciper

Från och med verksamhetsåret 1997 redovisas Skanskas resultat med tillämpning av successiv vinstavräkning av pågående arbeten. Detta innebär att rörelseresultatet i byggverksamheten redovisas i takt med projektens upparbetning under perioden i stället för att, som tidigare, baseras på under året avslutade arbeten. Jämförelsetal avseende utfallet för 1996 har omräknats. Effekterna av bytet av redovisningsprincip beskrivs närmare i appendix.

.................................................................................................................................................

 

Marknad

Den svenska byggmarknaden utvecklades som helhet svagt under första halvåret 1997. Inom bostadsbyggandet - som legat på extremt låga nivåer under de senaste tre åren - noterades ytterligare ett kraftigt fall, med en halvering av antalet påbörjade bostäder jämfört med motsvarande period föregående år. Inom övrigt husbyggande ligger investeringsvolymerna på i stort sett oförändrade nivåer. På väg- och anläggningsmarknaden fortsatte den avmattning som tidigare noterats.

I Finland ökar bostadsbyggandet kraftigt och på byggmarknaden i övrigt noteras fortsatt en viss uppgång i investeringsvolymerna. Även i Danmark ökar bostadsbyggandet, medan väg- och anläggningssidan nu däremot visar tecken till avmattning. Koncernens byggverksamhet i USA gynnas av en relativt stark tillväxt på flera av sina regionala marknader. I Atlanta-området ligger bygginvesteringarna på hög nivå även efter de olympiska spelen förra året. I Tyskland, som är huvudmarknad för flera av industriverksamheterna, har efterfrågan på byggprodukter stagnerat.

På den svenska hyresmarknaden utvecklades efterfrågan som helhet positivt. Den starka efterfrågan har, i kombination med begränsad nyproduktion, medfört höjda hyresnivåer på kommersiella lokaler. Marknadssituationen varierar dock starkt mellan olika regionala marknader.

 

Orderingång och orderstock

Koncernens orderingång för perioden januari-juni 1997 uppgick till 32 081 Mkr (23 185), en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är huvudsakligen hänförbar till verksamheten i USA. Valutaeffekter påverkar jämförelsen med föregående år positivt.

Orderstocken var vid periodens slut 51 473 Mkr (35 313).

 

Nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till 24 584 Mkr (21 991). Ökningen avser i första hand USA. Av koncernens totala nettoomsättning under första halvåret härrör för första gången mer än hälften, 51 procent, från marknader utanför Sverige.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 339 Mkr (1 512). Fastighetsförsäljningarnas omfattning var lägre än förra året, med ett resultat uppgående till 64 Mkr (251). I rörelseresultatet för perioden ingår vinster från försäljningar av verksamheter etc med 191 Mkr (-). Andelar i intresseföretags resultat ingår i rörelseresultatet med 161 Mkr (223).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 10 402 Mkr (3 193). Finansnettot uppgick sammantaget till 9 063 Mkr (1 681). Vinst från aktieförsäljningar ingår här med 9 122 Mkr (1 755) och avser i huvudsak försäljningen av merparten av innehavet i Sandvik.

Koncernens samlade byggverksamhet omfattar affärsområdena Building, Civil Engineering och USA, vissa enheter inom affärsområde Industry samt byggverksamheten i dotterbolaget JM. Orderingången i byggverksamheten uppgick för perioden till 28 845 Mkr (18 747). Nettoomsättningen uppgick till 20 845 Mkr, med en rörelsemarginal om 1,0 procent (1,2) och en marginal efter finansnetto om 1,2 procent (1,7). Räknat på rullande 12-månaders utfall var rörelsemarginalen 1,5 procent och marginalen efter finansnetto 1,7 procent, att jämföra med 1,6 procent respektive 2,0 procent för helåret 1996.

 

Resultat per affärsområde

Affärsområde Building

AO BuildingMkr

1997jan-jun

1996jan-jun

jul 1996-jun 1997

1996jan-dec

Nettoomsättning

7 447

7 093

15 710

15 356

Rörelseresultat

37

56

121

140

Resultat efter finansnetto

32

82

150

200

         
Rörelsemarginal (%)

0,5

0,8

0,8

0,9

Marginal efter finansnetto (%)

0,4

1,2

1,0

1,3

Affärsområde Building omfattar all husbyggnadsverksamhet i Skanska, med undantag för USA, med Sverige och övriga nordiska länder som huvudmarknader. På projektbasis bedrivs dessutom verksamhet i bl a Ryssland, Baltikum och Polen.

Orderingången under perioden sjönk med 3 procent till 7 794 Mkr (8 045), i huvudsak som en effekt av det extremt låga bostadsbyggandet i Sverige och en även i övrigt relativt svag svensk byggmarknad. Bland större order erhållna i Sverige under perioden kan nämnas produktionslokaler för SVT Drama och renoveringen av Cirkus-teatern, båda i Stockholm, Högskolan i Eskilstuna samt en skolbyggnad i Luleå. Utlandsandelen i orderingången uppgick till närmare 50 procent. I Finland påverkade ett antal bostadsprojekt i Helsingfors-området orderingången positivt, och i Danmark erhölls bland annat ett större bostadsprojekt, Capella Høj, i centrala Köpenhamn. I Norge erhölls två skolbyggnadsprojekt i Oslo-området. I den internationella verksamheten togs därutöver bland annat ett kontrakt avseende en flygplatsterminal i Budapest samt ett kontorsbyggnadsuppdrag i Ryssland. Affärsområdets orderstock var vid periodens utgång 9 940 Mkr (10 560).

Affärsområdets nettoomsättning ökade med 5 procent jämfört med första halvåret 1996. Rörelsemarginalen för perioden påverkas av att försäljningen av fastighetsprojekt, utvecklade och genomförda i egen regi, haft begränsad omfattning jämfört med motsvarande period föregående år. Räknat på rullande tolvmånaders utfall ligger affärsområdets rörelsemarginal i stort sett på oförändrad nivå jämfört med helåret 1996.

 

Affärsområde Civil Engineering

AO Civil EngineeringMkr

1997jan-jun

1996jan-jun

jul 1996-jun 1997

1996jan-dec

Nettoomsättning

4 124

3 973

8 866

8 715

Rörelseresultat

70

67

241

238

Resultat efter finansnetto

105

115

320

330

         
Rörelsemarginal (%)

1,7

1,7

2,7

2,7

Marginal efter finansnetto (%)

2,5

2,9

3,6

3,8

Affärsområde Civil Engineering omfattar Skanskas väg- och anläggningsbyggande i samtliga länder utom USA, med Sverige och övriga nordiska länder som huvudmarknader och med omfattande projektexportverksamhet på ett flertal internationella marknader. Affärsområdets verksamhet omfattar dessutom drift av krossanläggningar, betongstationer och asfaltverk.

Totalmarknaden för väg- och anläggningsprojekt i Sverige visar fortsatt tecken till avmattning. I Finland och Danmark har den starka uppgången under 1996 avtagit i styrka under första halvåret i år.

För affärsområdet ökade orderingången under perioden med 2 procent till 5 659 Mkr (5 568), varav drygt en fjärdedel avsåg utlandsmarknader. Bland större uppdrag som erhållits under perioden kan nämnas Sunningesundsbron utanför Uddevalla, del av den yttre ringleden på E6 i Malmö, motorvägen Helsingfors-Lahti i Finland samt en kraftverkstunnel i Sultartangi på Island. Orderstocken var vid periodens utgång 10 261 Mkr (9 690).

Affärsområdets nettoomsättning för perioden ökade med 4 procent. Rörelsemarginalen var oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Den lägre marginalen för första halvåret, jämfört såväl med helåret 1996 som med rullande tolvmånaders utfall, speglar den för anläggningsverksamheten typiska säsongsmässiga svängningen på den svenska marknaden.

 

Affärsområde USA

AO USAMkr

1997jan-jun

1996jan-jun

jul 1996-jun 1997

1996jan-dec

Nettoomsättning

6 943

4 940

11 883

9 880

Rörelseresultat

81

65

152

136

Resultat efter finansnetto

86

70

162

146

         
Rörelsemarginal (%)

1,2

1,3

1,3

1,4

Marginal efter finansnetto (%)

1,2

1,4

1,4

1,5

Affärsområde USA omfattar koncernens samlade byggverksamhet i USA, som bedrivs genom dotterbolag specialiserade på husbyggande respektive väg- och anläggningsbyggande, med huvudsaklig geografisk fokusering på östra USA.

Även under första halvåret 1997 har verksamheten gynnats av en positiv marknadsutveckling. I Atlanta-området är den ekonomiska tillväxten stark även efter de olympiska spelen förra året.

Affärsområdets orderingång för perioden uppgick totalt till 13 021 Mkr (4 115). I ökningen ingår valutaeffekter med cirka 1,2 miljarder kronor. Ett par stora kontrakt, sammanhängande med det stora trafikledsprojektet Central Artery i Boston, bidrar till den kraftiga ökningen. Bland övriga större order som erhållits kan nämnas renoveringen av Williamsburg Bridge och renovering av ett tunnelbaneavsnitt, bägge i New York, en bankbyggnad för Federal Reserve i Atlanta samt ett byggledningsuppdrag avseende en nöjespark i Connecticut. Orderstocken var vid periodens utgång
27 225 Mkr (10 973).

Affärsområdets nettoomsättning ökade med 41 procent till 6 943 Mkr (4 940), med en i stort sett oförändrad rörelsemarginal jämfört med motsvarande period föregående år.

 

Affärsområde BOT Projects

Affärsområde BOT Projects (Build-Own-Transfer) ansvarar för koncernens finansiella engagemang på den växande marknaden för olika former av privatfinansierade infrastrukturprojekt. Affärsområdet etablerades under första halvåret 1997. Projektportföljen omfattar för närvarande ett fängelseprojekt i Wales, där byggproduktionen avslutas under hösten 1997, samt det under perioden påbörjade motorvägsprojektet mellan Helsingfors och Lahti.

 

Affärsområde Industry

AO IndustryMkr

1997jan-jun

1996jan-jun

jul 1996-jun 1997

1996jan-dec

Nettoomsättning

3 883

4 134

7 707

7 958

Rörelsens resultat

103

187

232

316

Andelar i intresseföretags resultat

47

76

442

471

Rörelseresultat

150

263

674

787

Resultat efter finansnetto

27

122

421

516

         
Rörelsemarginal (rörelsen) (%)

2,7

4,5

3,0

4,0

Marginal efter finansnetto (%)

0,7

3,0

5,5

6,5

Affärsområde Industry omfattar produktområdena byggprodukter, byggsystem och installationsprodukter, med huvudsaklig avsättning inom nyproduktion och renovering av hus och bostäder. Affärsområdets geografiska huvudmarknader är Sverige och Tyskland.

Investeringsvolymerna på den svenska husbyggnadsmarknaden, i synnerhet vad avser nyproduktion av bostäder, var extremt låga under första halvåret. Utvecklingen var svag även på den tyska byggmarknaden. Ökad efterfrågan på den svenska småhusmarknaden under andra kvartalet bidrog till en viss ökning i affärsområdets orderingång (3 procent i jämförbar struktur) jämfört med första halvåret föregående år. Orderstocken var vid periodens utgång 1 703 Mkr (1 412).

Affärsområdets nettoomsättning för perioden minskade med 6 procent till 3 883 Mkr (4 134). Nedgången förklaras främst av det låga byggandet i Sverige. Lågt kapacitetsutnyttjande och hård priskonkurrens på flera produktområden påverkade resultatet negativt. Resultatandelar i intressebolag avser i första hand Scancem. För kommentar till Scancems resultat, som här inkluderas med ett kvartals förskjutning, hänvisas till Scancems rapportering.

Baserat på det starkt förbättrade orderläget under andra kvartalet, samt på förväntningar om en gynnsammare prisutveckling på vissa produktområden, bedöms fortsatt helårsresultatet i rörelsen komma att överstiga föregående års nivå.

 

Affärsområde Real Estate

AO Real EstateMkr

1997jan-jun

1996jan-jun

jul 1996-jun 1997

1996jan-dec

Rörelsens resultat

558

524

1 099

1 065

Andelar i intresseföretags resultat

94

56

279

241

Försäljning av verksamheter etc

60

     
Fastighetsförsäljningar och omvärderingar

45

179

560

694

Rörelseresultat

757

759

1 938

2 000

Resultat efter finansnetto

436

396

1 329

1 289

         
Egna förvaltningsfastigheter        
Driftnetto

698

715

1 306

1 323

Bokfört värde

10 440

11 457

10 440

10 055

På den svenska hyresmarknaden stärktes efterfrågan på kommersiella lokaler ytterligare under första halvåret 1997. Inom affärsområde Real Estate, med stark fokusering på storstadsområdena, var förbättringen speciellt märkbar i Kista, Solna och Sundbyberg utanför Stockholm. Jämfört med senaste årsskiftet förbättrades uthyrningsgraden i affärsområdets bestånd av kommersiella lokaler, både i Sverige och utomlands. Totalt sett var uthyrningsgraden oförändrad, 93 procent, vid periodens utgång.

Den förbättrade hyresmarknaden, samt fortsatt låga räntor, har bidragit till en hög aktivitetsnivå på den svenska fastighetsmarknaden. Som ett led i affärsområdets strategi avyttrades under perioden fastigheter i Norrland till Norrporten. Dotterbolaget Drott, som är helt inriktat på förvaltning av bostäder, träffade i slutet av juni en principöverenskommelse om förvärv av Danderydsbostäder. Genom förvärvet stärks Drotts ställning i Stockholmsområdet.

Affärsområdets resultat är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Resultatet i den löpande förvaltningen förbättrades. Andelar i intresseföretags resultat ökade genom förvärvet av aktier (till 49 procent) i Piren under andra halvåret 1996. För kommentar till resultat i börsnoterade intresseföretag hänvisas till respektive bolags rapportering. Den positiva effekten av lägre räntenivåer slår successivt igenom i affärsområdets resultat efter finansnetto. Förvaltningsfastigheternas driftnetto i förhållande till bokfört värde förbättrades något.

Merparten av innehavet av aktier i Pandox Hotellfastigheter AB avyttrades i samband med att bolaget börsintroducerades.

 

Dotterbolaget JM

JMMkr

1997jan-jun

1996jan-jun

jul 1996-jun 1997

1996jan-dec

Nettoomsättning, bygg

1 521

1 678

3 491

3 648

Nettoomsättning, fastigheter

453

450

911

908

Rörelseresultat

265

272

611

618

Resultat efter finansnetto

51

33

162

144

         
Rörelsemarginal (bygg) (%)

2,0

2,3

2,2

2,4

Marginal efter finansnetto (%)

2,6

1,6

3,7

3,2

JM:s byggverksamhet påverkades negativt av nedgången i svenskt bostadsbyggande. Såväl orderingång som nettoomsättning sjönk jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen var dock fortsatt relativt hög och speglar bolagets framgångsrika inriktning mot bostadsprojekt i attraktiva storstadslägen. Resultatet i fastighetsförvaltningen är stabilt. Finansnettot påverkades positivt av lägre räntenivåer.

 

Investeringar

Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick under perioden till 192 Mkr och i övriga anläggningstillgångar exklusive aktier till 519 Mkr. Sammantaget uppgick koncernens desinvesteringar för perioden till netto 12 224 Mkr. Aktieförsäljningar, varav merparten avser Sandvik, uppgick sammantaget till 10 073 Mkr och försäljning av verksamheter till 670 Mkr.

 

Likviditet och finansiering

Bank och korta placeringar uppgick vid periodens slut till 2 976 Mkr (3 202 Mkr per 1996-12-31). Den räntebärande nettoskulden var i stort sett lika med noll vid halvårsskiftet. Den pågående inlösen av aktier i Skanska kommer att innebära en utbetalning av knappt 5 miljarder kronor i slutet av augusti, med motsvarande effekt på likviditet och nettoskuldsättning.

 

Börsportföljen

Marknadsvärdet på koncernens innehav av börsnoterade aktier uppgick per 1997-06-30 till 10 093 Mkr. Exklusive innehav i bolag, vilka i Skanska redovisas som intressebolag enligt kapitalandelsmetoden (Scancem, Rörvik Timber, Norrporten, Pandox, Piren) respektive konsolideras som dotterbolag (JM), uppgick börsportföljens marknadsvärde till 2 583 Mkr med ett bokfört värde uppgående till 321 Mkr. Under perioden har merparten av Sandvik-innehavet, samt innehaven i Klövern och Geveko, avyttrats. Realisationsvinsten uppgick totalt till 9 122 Mkr (1 755).

 

Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick per 1997-06-30 till 35 719 (36 470 per 1996-12-31).

 

Strukturaffärer

Rörvik TimberDen tidigare beslutade sammanslagningen av sågverksrörelsen i Skanskas dotterbolag Myresjö Trä med RörviksGruppens sågdivision till en ny börsnoterad sydsvensk sågkoncern - Rörvik Timber - genomfördes planenligt under andra kvartalet. Efter sammanslagningen äger Skanska 40 procent av aktierna i det nya bolaget.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inlösen av aktier i SkanskaAnslutningsgraden för Skanskas erbjudande om inlösen av var tionde aktie i bolaget uppgick till 98,7 procent. Vid extra bolagsstämma den 4 augusti fattades erforderliga beslut för genomförande av inlösenförfarandet. Det totala inlösenbeloppet uppgår därvid till 4 972 Mkr med likviddag den 27 augusti 1997.

 

Danderyd den 28 augusti 1997

SKANSKA AB

Claes Björk
Verkställande direktör

 

 

 


 

 

Byte av redovisningsprincip

 

Övergång till successiv vinstavräkning

Resultatet för koncernens byggverksamhet, dvs affärsområdena Bygg, Anläggning, USA och entreprenadinriktade företag inom affärsområde Industri samt JMs byggverksamhet, redovisas för första gången med tillämpning av successiv vinstavräkning i enlighet med Byggentreprenörernas branschrekommendation.

Tillämpning av successiv vinstavräkning innebär att resultatet redovisas i takt med projektets upparbetning i stället för att, som hittills, balanseras i räkenskaperna tills dess att projektet är klart och slutlig ekonomisk uppgörelse med beställaren träffats.

Successiv vinstavräkning tillämpas i koncernredovisningen. I de enskilda svenska entreprenadbolagen sker dock vinstavräkning även fortsättningsvis enligt färdigställandemetoden. Med hänsyn härtill har i koncernredovisningen avsättning skett till latent skatteskuld avseende skatt på upparbetat resultat i pågående projekt.

 

Omräkning av eget kapital

Övergång till successiv vinstavräkning innebär byte av redovisningsprincip, vars effekter redovisas som korrigering av det ingående egna kapitalet. Nedan framgår hur omräkning gjorts av koncernens skulder och eget kapital per 1996-12-31 med hänsyn härtill.

  Omräknat bokslut
1996-12-31
Bokslut
1996-12-31
Saldo i pågående arbeten - 4 192
Ej upparbetad projektfakturering 3 109 -
Övriga skulder 31 115 30 835
Summa skulder 34 224 35 027
Minoritet 1 581 1 546
Eget kapital, bundet 5 481 4 713
Eget kapital, fritt 9 938 9 938
Summa eget kapital 15 419 14 651
Balansomslutning 51 224 51 224

 

Omräkning av nettoomsättning och rörelsens kostnader.

Omräkning av omsättning och rörelsens kostnader för första halvåret 1996 och för helåret 1996 har gjorts i enlighet med Byggentreprenörernas rekommendation. Nettoomsättningen för 1996 minskade på grund av övergång till successiv vinstavräkning med 968 miljoner kronor, medan rörelsens kostnader minskade med 637 miljoner kronor.

 

Orderstock

Orderstocken som tidigare redovisats som skillnaden mellan periodens orderingång och fakturering, med hänsyn tagen till ingående orderstock, redovisas nu i de företag som tillämpar successiv vinstavräkning, som skillnaden mellan periodens orderingång och periodens upparbetade intäkter med hänsyn tagen till ingående orderstock.

Periodens upparbetade intäkter utgörs av periodens upparbetade kostnader med tillägg av periodens upparbetade resultat med justering för förändring av bedömda riskreservationer. Jämförelsetalen har omräknats.

För övriga företag tillämpas oförändrade principer för beräkning av orderstock.

 

Koncernintern fakturering

Koncerninterna rörelseintäkter avseende uppförande av fastigheter för egen förvaltning elimineras från och med 1997. Jämförelsetalen för 1996 är omräknade. Ändringen av redovisningsprincip innebar att nettoomsättningen för 1996 minskade med 1 497 miljoner kronor.