Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

2005-04-07 19:25 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Stockholm i dag fattades bl.a följande beslut:
# Utdelningen för 2004 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 4,00 kronor (föregående år 3,00 kronor). Avstämningsdag för utdelningen är den 12 april 2005.
# Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane F. Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.
# Till styrelsens ordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.
# I enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag beslutades om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram anpassat till de höjda finansiella målen för bolaget. Programmet föreslås gälla 2005-2007 med utbetalning 2009–2011 och omfattar de 300 högsta cheferna.

   Press Release


2005-04-07


Rapport från Skanskas bolagsstämma

Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

Utdelningen för 2004 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 4,00 kronor (föregående år 3,00 kronor). Avstämningsdag för utdelningen är den 12 april 2005.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane F. Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

Till styrelsens ordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.

I enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag beslutades om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram anpassat till de höjda finansiella målen för bolaget. Programmet föreslås gälla 2005-2007 med utbetalning 2009-2011 och omfattar de 300 högsta cheferna. Programmet kan ge högst 30 procents tillägg till fast årslön. Den maximala kostnaden för tilldelningen uppgår till cirka 120 miljoner kronor per år. Programmet ger som mest en utspädning av aktiekapitalet med cirka 1,1 procent över tre år. Totalt ska s k aktierätter, motsvarande ett sammanlagt högsta antal av 3.900.000 B-aktier kunna tilldelas anställda under programmet. För att kunna säkerställa leverans av B-aktier till anställda i enlighet med aktieincitamentsprogrammet, ska D-aktier emitteras och omedelbart därefter återköpas av bolaget. I anslutning till utgången av respektive intjänandeperiod kommer dessa D-aktier att omvandlas till B-aktier och vederlagsfritt levereras till anställda. För att kunna genomföra aktieincitamentsprogrammet beslutades även att:

- ändra bolagsordningen för att införa ett nytt aktieslag, benämnt D-aktier, som ska vara inlösenbara och på styrelsens begäran kunna omvandlas till B-aktier.

- bemyndiga styrelsen att till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp emittera högst 4.500.000 D-aktier (3.900.000 B-aktier för tilldelning och ytterligare 600.000 B-aktier för täckande av bl a sociala avgifter) till AB Industrivärden (publ) eller något av dess helägda dotterbolag.

- bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma återköpa samtliga utestående egna D-aktier till ett pris motsvarande lägst 3,00 kronor och högst 3,10 kronor.

- Skanska ska vederlagsfritt kunna överlåta B-aktier till anställda inom Skanska-koncernen som efter respektive intjäningsperiod är berättigade till aktier enligt aktieincitamentsprogrammet.

Stämman biföll vidare förslaget om hur valberedningen inför 2006 års stämma ska utses. Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant från vardera av de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006.

Stämman beslutade även att ge KPMG Bohlins AB revisionsuppdraget för fyraårsperioden fram till ordinarie bolagsstämma 2009.
__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99