Sök

Bokslutskommuniké, januari-december 2008

2009-02-06 08:03 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-december 2008 jämfört med januari-december 2007

- Intäkterna uppgick till 143,7 (138,8) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 8 procent justerat för valutaeffekter.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 086 (5 406) Mkr.

- I det fjärde kvartalet belastas resultatet av nedskrivningar och avsättningar om 1 266 Mkr. Av dessa avser 649 Mkr projektutvecklingsverksamheterna, 519 Mkr avser kostnad för neddragning av personal och 98 Mkr avser tillkommande garantiåtaganden i verksamheter under avveckling.

- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 15 procent och uppgick till 3 761 (4 443) Mkr. Rörelsemarginalen minskade till 2,7 (3,4) procent.

- I Bostadsutveckling uppgick rörelseresultatet till -177 (724) Mkr med en rörelsemarginal om -2,7 (9,4) procent.

- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 3 537 (2 796) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1 238 (1 080) Mkr.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 410 (5 667) Mkr.

- Periodens resultat uppgick till 3 157 (4 121) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 7,44 (9,78) kronor.

- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 1 422 (9 013) Mkr.

- Orderingången minskade med 12 procent och uppgick till 126,5 (143,4) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången också med 12 procent.

- Orderstocken om 142,4 (146,0) miljarder kronor motsvarar 11 (14) månaders produktion.

- Vid periodens utgång uppgick räntebärande nettofordran till 9,2 miljarder kronor. Därutöver har Skanska en outnyttjad långfristig kredit om 8,2 miljarder kronor.

- De marknadsvärderingar som gjorts vid årsskiftet visar på upparbetade övervärden efter nedskrivningar inom projektutvecklingsverksamheterna om totalt ca 9 miljarder kronor.

- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,25 (5,25) kronor per aktie för verksamhetsåret 2008. Föregående år lämnades även en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie.