Sök

Skanska gör reservering på 685 miljoner kronor i det fjärde kvartalet för LNG-projekt i Storbritannien. Skanskas preliminära rörelseresultat för 2004 uppgår till cirka 3,8 miljarder kronor

2005-01-24 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska reserverar 685 miljoner kronor (GBP 51 miljoner) i det fjärde kvartalet 2004 för en funktionsentreprenad avseende en LNG-anläggning (Liquid Natural Gas, flytande naturgas) i Storbritannien. Uppdraget ingick inte när LNG-specialistföretaget Whessoe (tidigare dotterbolag till Skanska UK) såldes i mitten av förra året eftersom projektet redan var under byggnad. Whessoe fortsatte att leverera tekniska specialisttjänster för att möjliggöra för Skanska UK att färdigställa projektet.

   Pressrelease


2005-01-24

Skanska gör reservering på 685 miljoner kronor i det fjärde kvartalet för LNG-projekt i Storbritannien. Skanskas preliminära rörelseresultat för 2004 uppgår till cirka 3,8 miljarder kronor

Skanska reserverar 685 miljoner kronor (GBP 51 miljoner) i det fjärde kvartalet 2004 för en funktionsentreprenad avseende en LNG-anläggning (Liquid Natural Gas, flytande naturgas) i Storbritannien. Uppdraget ingick inte när LNG-specialistföretaget Whessoe (tidigare dotterbolag till Skanska UK) såldes i mitten av förra året eftersom projektet redan var under byggnad. Whessoe fortsatte att leverera tekniska specialisttjänster för att möjliggöra för Skanska UK att färdigställa projektet.

Reserveringen är en följd av ett stort antal förändringar i projektets utformning samt förseningar under genomförandefasen. Först vid årsskiftet, när bygget var i ett långt framskridet skede, blev det uppenbart att omfattande och mycket kostsamma extrainsatser måste sättas in för att lösa problemen och slutföra projektet. En betydande del av de ökade kostnaderna kan hänföras till skiftgång och övertid i kombination med ogynnsamma väderförhållanden. Skanska kommer att söka ersättning för dessa kostnader där så är möjligt.

I slutet av 2003 identifierades Whessoe för avyttring såsom en icke-kärnverksamhet inom vilken Skanskas ledning har begränsade kunskaper och erfarenheter. 

- Den uppkomna situationen stärker ytterligare vår övertygelse om att fokuseringen på kärnverksamheten är riktig, säger Stuart Graham, VD och koncernchef i Skanska.

Under det fjärde kvartalet fortsatte byggverksamheten i Europa och Latinamerika att utvecklas väl liksom även affärsgrenarna Projektutveckling bostäder och Projektutveckling kommersiella lokaler. Det preliminära, ej reviderade, rörelseresultatet såväl som resultatet efter finansiella poster för helåret 2004 uppgick till cirka 3,8 miljarder kronor. Orderingången uppvisade en positiv utveckling i det fjärde kvartalet och uppgick till 29 miljarder kronor.

Det fullständiga helårsbokslutet kommer att presenteras den 16 februari.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38