Sök

Skanskas aktieincitamentsprogram kopplas till höjda prestationsmål

2005-03-24 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanskas styrelse har som tidigare meddelats höjt bolagets finansiella mål och föreslår i kallelsen till bolagsstämman att denna beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för högre chefer anpassat till de nya målen. Programmet föreslås gälla 2005 - 2007 med utbetalning 2009 – 2011.

   Pressrelease


2005-03-24

Skanskas aktieincitamentsprogram kopplas till höjda prestationsmål

Skanskas styrelse har som tidigare meddelats höjt bolagets finansiella mål och föreslår i kallelsen till bolagsstämman att denna beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för högre chefer anpassat till de nya målen. Programmet föreslås gälla 2005 - 2007 med utbetalning 2009 - 2011.

Det övergripande målet för programmet är att öka aktieägarvärdet och förmågan att attrahera och behålla nyckelpersoner. Programmet som omfattar de 300 högsta cheferna kan ge högst 30 procents tillägg till fast årslön. Den maximala kostnaden för tilldelningen uppgår till cirka 120 miljoner kronor per år.

Tilldelningen sker i form av B-aktier som delas ut tre år efter intjänandet, förutsatt att den anställde inte valt att lämna bolaget. Programmet ger som mest en utspädning av aktiekapitalet med cirka 1,1 procent över tre år. Detta blir Skanskas enda koncerngemen-samma långsiktiga incitamentsprogram och ersätter ett tidigare program.

I programmet ingår även villkor för säker arbetsmiljö, miljöpåverkan, affärsetik, färre förlustprojekt samt chefsförsörjning. Om dessa mål inte nås reduceras eventuell tilldelning med upp till hälften.

Förslaget ska behandlas på bolagsstämman den 7 april 2005 och styrelsens förslag finns i sin helhet på www.skanska.se

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Martin-Löf, styrelseordförande, Skanska AB,
tel 070-574 88 08
Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00