Sök

Ny segmentsredovisning och nya redovisningsprinciper för Skanska-koncernen

2010-04-19 13:02 CET
Pressmeddelande

Från och med 2010 ändras redovisningsreglerna inom IFRS gällande segmenten, bostadsutveckling (IFRIC 15), kommersiell utveckling (IFRIC 15) samt infrastrukturutveckling (IFRIC 12).

De nya reglerna innebär att vinstavräkningen för bostads- och kommersiell utveckling först sker när köpare tillträder, vilket som regel är långt senare än den tidpunkt då bindande kontrakt tecknats. I den hittills tillämpade redovisningen har vinstavräkningen skett successivt efter försäljningskontraktets tecknande och i takt med färdigställandet.

Då det nya redovisningssättet (IFRIC 15) inte avspeglar det sätt som ledning och styrelse följer verksamheten kommer en ny segmentsredovisning att presenteras, där avräkningen följer tidpunkten för tecknande av bindande försäljningskontrakt. Den tidigare successiva vinstavräkningen för dessa två verksamhetsgrenar utgår därför helt i fortsättningen.

De nya redovisningsreglerna medför även att bostadsrättsföreningar ingår i sin helhet i Skanskas redovisning innebärande en ökning av omsättningsfastigheter och kortfristiga finansiella skulder jämfört mot tidigare.

För att ytterligare öka transparensen i redovisningen kommer Skanska att bryta ut den verksamhet inom bostadsutveckling och kommersiell utveckling som bedrivits inom ramen för byggverksamheten i Norden till segmenten bostads- och kommersiell utveckling. Dessa två segment kommer att omfatta all verksamhet inom koncernen i dessa segment.

Beträffande infrastrukturutveckling innebär den nya redovisningen enligt IFRIC 12, att resultat från joint ventures och intressebolag redovisas tidigare än förut vilket också medför att de bokförda värdet av dessa investeringar ökar. Differensen till marknadsvärdet kommer framöver därför att minska.

Då den nya redovisningen enligt IFRIC 12, avspeglar det sätt som ledning och styrelse följer verksamheten kommer det tidigare redovisningssättet helt att utgå. Uppgifter om marknadsvärdet kommer även framledes att redovisas.

De nya redovisningsreglerna ändrar inte det sätt som Skanska tidigare har redovisat byggverksamheten. De nya reglernas påverkan på kassaflöde och finansiella ställning är marginell, vilket innebär att dessa rapporter framgent följer de nya reglerna.

Sammanfattningsvis kommer Skanska framöver att lämna två resultaträkningar, en där vinstavräkning enligt segmentsredovisningen tillämpas inom bostads- och kommersiell utveckling och en enligt de nya IFRS-reglerna. Resultaträkningen baserad på segmentsredovisningen kommer i första hand användas av styrelsen och koncernledningen för att följa verksamheterna. Incitamentsprogram baseras i första hand på segmentsredovisningen och likaså kommer den att vara vägledande för styrelsens utdelningsbeslut.

Koncernens finansiella rapporter har omräknats för 2009. Påverkan på koncernen för helåret 2009, öppningsbalansen 2009 samt segmentsredovisningen för 2009 redovisas i följande dokument.