Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

1996-04-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas VD och koncernchef Melker Schörling räknar med att kunna redovisa ett avsevärt högre resultat för bygg- och fastighetskoncernen i år än för 1995, bland annat med anledning av den stora realisationsvinst som den nyligen presenterade Graningeförsäljningen medför.

PRESSINFORMATION 1996-04-29                             21/96

RAPPORT FRÅN SKANSKAS BOLAGSSTÄMMA

Skanskas VD och koncernchef Melker Schörling räknar med att kunna redovisa ett avsevärt högre resultat för bygg- och fastighetskoncernen i år än för 1995, bland annat med anledning av den stora realisationsvinst som den nyligen presenterade Graningeförsäljningen medför.

Det framkom vid Skanskas välbesökta bolagsstämma på Cirkus i Stockholm på måndagen. De drygt 600 aktieägare och anställda fick också höra koncernchefens syn på det framtida byggandet.

- Trots räntenedgången under det senaste halvåret finns anledning till viss oro vad gäller bygginvesteringar i Sverige, sade Melker Schörling och pekade främst på två områden:

- För att få fart på byggandet måste bostadsproduktionen komma igång. Även om behovet av bostäder nu ökar snabbt på många håll, tror jag dock knappast att vi kan räkna med någon kraftigare uppgång under innevarande år. På sikt är den här utvecklingen ohållbar och åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet kommer att behövas. En sänkning av exempelvis byggmomsen skulle därför vara ett steg i rätt riktning.

- I motsats till bostadsbyggandet har infrainvesteringarna legat på stabil nivå under senare år. Den så kallade Komkom-utredningen ger dock anledning att befara radikala nedskärningar på detta område. Jag ser det här som ett allvarligt problem. Inte i första hand för byggindustrin, utan för svenskt näringsliv i sin helhet. Ett effektivt kommunikationsnät behövs för landets fortsatta ekonomiska tillväxt.

Trots att orderingången under årets första månader utvecklats positivt för Skanskakoncernen bedömer Melker Schörling ändå utvecklingen på den svenska marknaden som helhet, som osäker.

- Det gör naturligtvis att vår internationalisering känns speciellt värdefull, framhöll Skanska-chefen vidare. 40 procent av Skanskakoncernens verksamhet är i dag på marknader utanför Sverige.

Melker Schörling belyste även hur bolaget realiserat sin strategiska utvecklingsplan under senare år. För fastighetssidan har detta bland annat inneburit en inriktning mot geografisk koncentration och specialisering.

Här betonade Skanska-chefen framför allt skapandet av det första specialiserade hotellfastighetsbolaget, Pandox, liksom strukturaffärer med bland annat Norrporten och Klövern.

- Under de senaste åren har Skanska sålt fastigheter för över 7,5 miljarder kronor och investerat ungefär lika mycket i nya projekt, framhöll Melker Schörling. Reavinster från försäljningarna uppgår sammanlagt till 2,6 miljarder.

- Vi har alltså inget emot att göra stora affärer, fortsatte Skanska-chefen, men dom ska vara lönsamma och ligga i linje med bolagets strategi.

Melker Schörling lyfte också fram det lite anonyma affärsområdet Industri, som han bedömer har goda utvecklingsmöjligheter, inte minst efter Skanskas ökade engagemang i det nya större Euroc, numera Scancem.

- Från och med i år kommer vi också att redovisa innehavet i det nya Scancem enligt kapitalandelsmetoden, vilket understryker den rörelseanknytning vi ser i denna investering, fortsatte Schörling.

Skanska-chefen framhöll vidare koncernens engagemang inom miljösektorn där Melker Schörling inte ser de ökande miljökraven som något hot utan som en möjlighet.

- Ett framgångsrikt miljöarbete har alla förutsättningar att gynna både lönsamhet, kundnytta och företagsprofil, sade Melker Schörling bland annat.

3T, Skanskas omfattande förändrings- och förbättringsarbete lyftes fram av Skanska-chefen som kunde redovisa att man i den svenska byggverksamheten under 1995 nådde målet att minska produktionstiden med 30 procent, och att antalet anmärkningar vid slutbesiktning minskat med 50 procent.

Melker Schörling konstaterade också att försäljningen av Custos- och Graninge-aktierna var för sig är viktiga steg på vägen mot den renodling av verksamheten som eftersträvas.

- Men jag vill samtidigt understryka att vi inte har behov av att markera någon slags handlingskraft genom en snabb avveckling av våra återstående aktieinnehav, som i huvudsak utgörs av Sandvik och SKF, sade Melker Schörling och fortsatte:

- Vårt agerande styrs här, som i allt annat, av vad som styrelse och ledning bedömer bäst gagnar företaget i ett långsiktigt perspektiv.

Vid stämman invaldes Sven Hagströmer i styrelsen efter avgående Lars Öberg, medan övriga ledamöter omvaldes. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Percy Barnevik till ordförande och Bo Rydin till vice ordförande.

Stämman fastställde vidare utdelningen till 5,00 kronor per aktie (3,75) och avstämningsdag till den 3 maj 1996.

Nästa ekonomiska rapport från Skanska lämnas den 22 augusti och avser det första halvåret 1996.

Danderyd den 29 april 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information