Sök

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier

2012-04-13 15:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid styrelsemöte den 13 april 2012 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2013 får förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram, SEOP. Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den 13 april hade Skanska 8 022 246 B-aktier i eget förvar.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851