Sök

Information inför Skanskas halvårsrapport 2000

2000-08-11 11:46 CET
Pressmeddelande

Effekter av företagsförvärv och försäljningen av komponentbolagen:
Skanska har genomfört ett antal företagsförvärv samt försäljningar av rörelsefrämmande verksamheter under det första halvåret. Denna information beskriver effekterna på det konsoliderade halvårsresultatet. Halvårsrapporten kommer att publiceras den 23 augusti.

Press Release  

2000-08-11   Information inför Skanskas halvårsrapport 2000   Effekter av företagsförvärv och försäljningen av komponentbolagen Skanska har genomfört ett antal företagsförvärv samt försäljningar av rörelsefrämmande verksamheter under det första halvåret. Denna information beskriver effekterna på det konsoliderade halvårsresultatet. Halvårsrapporten kommer att publiceras den 23 augusti. Företagsförvärv Under det andra kvartalet 2000 har Skanska förvärvat tre bolag, Exbud, IPS och Proconord-Larsen. Den totala köpeskillingen för nedan angivna ägarandelar uppgick totalt till 1 776 miljoner kronor. Dessutom har ytterligare två företagsförvärv offentliggjorts under juli och augusti, Selmer i Norge och Barclay White i USA, vilka kommer att konsolideras från och med det tredje kvartalet. Förvärv, miljoner kronor

Bolag

Köpe-skilling

Ägar-andel vid halvårs-skiftet

Datum för kon-solide-ring

Nettoom-sättning i Skanskas halvårs-bokslut Rörelse-resultat i Skanskas halvårs-bokslut

För-värvad netto- skuld

Exbud

1 192

94%

1/5

844

6

788

IPS

480

66%

30/6

0

0

409

Proconord

104

100%

30/6

0

0

5

Total

1 776

    844

6

1 202

Försäljningar av komponentbolag i affärsområde Skanska Europa Under första halvåret 2000 såldes ElitFönster samt tecknades avtal om försäljning av Nybron och Poggenpohl. Därmed har försäljningsprocessen av rörelsefrämmande verksamhet i huvudsak avslutats. I koncernens resultaträkning för första halvåret 2000 ingår ElitFönster med sitt resultat för årets första fyra månader. Nybron och Poggenpohl ingår med sina resultat för hela det första halvåret. I tabellen nedan sammanfattas de sammanlagda resultaten för komponentbolagen vid detta halvårsskifte jämfört med samma period 1999. Dessutom visar tabellen försäljningsresultatet av aktierna i dessa bolag. Försäljningsresultatet av aktierna i komponentbolagen uppgår sammantaget till 314 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas under "jämförelsestörande poster" för det andra kvartalet. Totalt uppgår därmed "jämförelsestörande poster" till 960 miljoner kronor för det första halvåret. Komponentbolagen, resultat första halvåret 2000
Miljoner kronor

Januari – Juni, 2000

Januari – Juni, 1999

Nettoomsättning

2 882

3 305

Rörelseresultat

83

105

Jämförelsestörande poster

314

-

Finansnetto

-98

-67

Resultat före skatt

299

38

Försäljningen av Poggenpohl genomförs i utbyte mot nyemitterade aktier i Nobia AB. Aktierna i Nobia AB kommer att redovisas bland "aktier och andelar". Resultat av fastighetsförsäljningar Under det andra kvartalet har försäljningarna av fastigheter i fastighetsrörelsen fortsatt. Totalt uppgick "resultat av fastighetsförsäljningar" till 1 669 miljoner kronor för det första halvåret 2000. Återköp av egna aktier Vid halvårsskiftet hade 3,3 miljoner aktier om 1 109 miljoner kronor förvärvats, vilket motsvarar en snittkurs om 334,42 kronor per aktie. Totalt har 3,4 miljoner aktier om 1 141 miljoner kronor förvärvats. SPP överskottsmedel Skanskas del i SPPs överskott uppgår till ca 320 miljoner kronor. Beloppet kommer ej att resultatföras under det första halvåret. ---------------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, chef Investor Relations, Skanska AB,
tel 0709 53 88 86