Sök

Delårsrapport för Skanska-koncernen, januari - september 1995

1995-11-24 00:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Koncernens orderingång för niomånader sperioden uppgick till 28 412 Mkr (21 821), en ökning med cirka 30 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen uppgick till drygt 20% för jämförbara enheter. Faktureringen ökade med 19 % till 27 949 Mkr. Den resultatavräknade faktureringen uppgick till 28 941 Mkr (27 194). Orderstocken var vid periodens slut 27 332 Mkr (25 096).

PRESSINFORMATION 1995-11-24                             5x/95
DELÅRSRAPPORT FÖR SKANSKA-KONCERNENJANUARI - SEPTEMBER 1995
 • Orderingången ökade med 30%

 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade till 2 439 Mkr (1 868)
 • Uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet förbättrades

 • Skanska ökar till 33%, i ett större Euroc

 • Öresundsförbindelsen - kontraktsförberedande diskussioner pågår
 • Koncernen

  Koncernens orderingång för niomånader sperioden uppgick till 28 412 Mkr (21 821), en ökning med cirka 30 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen uppgick till drygt 20% för jämförbara enheter. Faktureringen ökade med 19 % till 27 949 Mkr. Den resultatavräknade faktureringen uppgick till 28 941 Mkr (27 194). Orderstocken var vid periodens slut 27 332 Mkr (25 096).

  Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar ökade till 2 439 Mkr (1 868). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 156 Mkr (2 725). Resultatet för motsvarande period 1994 inkluderade utdelningen från Protorp med en resultateffekt uppgående till 879 Mkr.

   

  Byggverksamheten

  Bygg Sverige

  Bostadsbyggandet i Sverige ligger fortsatt på mycket låg nivå. Mycket tyder på att antalet påbörjade lägenheter, som t o m september uppgick till cirka 6 000, för hela året 1995 kommer att stanna på den lägsta nivån någonsin under 1900-talet. I den som helhet relativt svaga svenska byggkonjunkturen har orderingången i Bygg Sverige hållits väl uppe. För niomånadersperioden ökade Bygg Sveriges orderingång till 10 901 Mkr (9 766), medan faktureringen ökade till 10 976 Mkr (10 341).

  Resultatavräkningsgraden är lägre jämfört med samma period föregående år, medan rörelsemarginalen i stort sett är oförändrad. Bland de större uppdrag som Bygg Sverige erhöll under tredje kvartalet kan nämnas bostadsprojektet Bellevue Park i Malmö, breddningen av E4:an mellan Haga Norra och Kista, Stockholm, GLAB:s regionbussterminal i Göteborg samt uppförandet av en militärförläggning i Rena, Norge. I början av oktober erhölls uppdraget att bygga den nya högskolan i Sundsvall. Beslut fattades om att dela Skanska Norrland AB i två regionala bolag - Skanska Mitt AB och Skanska Nord AB.

  Den internationella byggverksamheten

  Orderingången under tredje kvartalet i den internationella byggverksamheten var speciellt stark i USA. Bland de nya uppdrag som erhölls i USA kan nämnas ett industribyggnadsprojekt för ett läkemedelsföretag i South Carolina samt ett större motorvägsprojekt i Boston.

  Även i projektexportverksamheten har ett antal nya, större uppdrag erhållits. Skanska Building erhöll bl a uppdrag att uppföra ett sjukhus på Malta samt Norway House i Warszawa. Det finska dotterbolaget Skanska Oy erhöll bl a ett större uppdrag att renovera en bankkontorsfastighet i Moskva. Skanskas närvaro i Öst-Afrika stärktes genom det danska dotterbolaget C.G. Jensens förvärv av lokala verksamheter i bl a Uganda och Zimbabwe.

  För de första nio månaderna uppgick orderingången i den internationella byggverksamheten totalt till 11 991 Mkr (7 132). Faktureringen ökade till 10 618 Mkr (6 909). Såväl resultatavräkningsgraden som rörelsemarginalen är högre än föregående år.

  Teknik och Industriföretag

  För verksamhetsområdet som helhet ökade rörelseresultatet för perioden till 114 Mkr (78) samtidigt som rörelsemarginalen förbättrades till 3,3 % (2,4). Flertalet verksamheter påverkas gynnsamt av ökad orderingång och bättre kapacitetsutnyttjande. De husbyggnadsrelaterade verksamheterna inom Myresjö-koncernen påverkas dock negativt av det låga bostadsbyggandet och ytterligare kapacitetsanpassningar är under genomförande.

   

  Fastighetsverksamheten

  Den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att stabiliseras i takt med att balansen mellan utbud och efterfrågan förbättras, i första hand i storstäderna och vissa universitetsstäder. Uthyrningsgraden i koncernens fastighetsbestånd har ökat med cirka 2 procentenheter jämfört med läget vid årsskiftet. Ökningen hänför sig till såväl bostäder som kommersiella lokaler.

  För verksamhetsområde Fastigheter innebär den höga uthyrningsaktiviteten fortsatt höga kostnader för anpassning av lokaler till nya hyresgäster, vilket belastar rörelseresultatet för perioden med 142 Mkr (105). Hyresintäkterna för innevarande år påverkas endast i begränsad utsträckning av den ökade uthyrningen, eftersom inflyttning sker successivt och i flera fall först nästa år.

  Skanskas fastigheter på Holbergsgade i centrala Köpenhamn, där tidigare Östasiatiska Kompaniets huvudkontor låg, är nu fullt uthyrda och stort intresse visas även för Midtermolen-projektet, vilket färdigställdes under 1994.

   

  Finansverksamheten

  Börsportföljens värde, exklusive dotterbolaget JM, uppgick per 1995-09-30 till 13,7 Mdr. Justerat för nettoförändringar har portföljvärdet ökat med 14,2 % sedan årets början. Affärsvärldens generalindex för samma period ökade med 25,3 %. Per 1995-11-23 var börsportföljens värde 12,7 Mdr. Inga förändringar i börsportföljen gjordes under tredje kvartalet.

  Finansnettot uppgick sammantaget till -283 Mkr (857). Skillnaden förklaras huvud-sakligen av engångsutdelningen från Protorp föregående år samt av att försäljningar ur börsportföljen varit obetydliga jämfört med föregående år.

  JM

  Rörelseresultatet för såväl fastighets- som byggverksamheten i JM ökade jämfört med samma period föregående år.

  Den under första halvåret genomförda riktade apportemissionen till Apoteksbolaget, förstärkte JM:s balansräkning väsentligt och tillförde ett flertal centralt belägna förvaltningfastigheter.

  Den tidigare aviserade apportemissionen i JM till Bergaliden genomfördes planenligt under oktober 1995. Skanskas innehav i JM uppgår därefter till 65,8 % av röstetalet och 42,2 % av antalet aktier.

  Investeringar

  Koncernens nettoinvesteringar för niomånadersperioden uppgick till 658 Mkr (-1 605). Därav utgjorde nettoinvesteringar i fastigheter 527 Mkr (-1 301).

  Likviditet och finansiering

  Koncernens likvida medel uppgick per 1995-09-30 till 3 521 Mkr. Koncernens nettoskuld uppgick vid samma tidpunkt till 7 744 Mkr.

  Personal

  Antalet anställda i koncernen uppgick per 1995-09-30 till 30 188 (29 873).

   

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Euroc

  Som ett led i den fortsatta utvecklingen av Skanskas byggrelaterade verksamheter har Skanska beslutat öka sitt engagemang i Euroc genom förvärv av aktier till en total köpeskilling om cirka 1,2 Mdr. Aktierna förvärvas från Robur och Skanskas investering genomförs i samband med den samtidigt aviserade strukturaffären mellan Euroc och den norska industrikoncernen Aker a.s, varigenom Euroc förvärvar Akers cementrörelse. Efter genomförandet uppgår Skanskas innehav till 33,3 % av det totala antalet röster och aktier i det nya, större Euroc. Genomförandet är villkorat av bl a erforderliga myndighetstillstånd samt godkännande av Eurocs bolagsstämma.

  Öresundsprojektet

  Öresundskonsortiet beslöt i slutet av oktober månad att inleda kontraktsförberedande diskussioner avseende delar av den fasta Öresundsförbindelsen med ett konsortium lett av Skanska och i vilket förutom Skanska ytterligare tre internationella byggkoncerner ingår.

   

  Bedömning för helåret 1995

  Om man bortser från Protorp-utdelningen, som påverkade 1994 års resultat positivt med cirka 0,9 Mdr, bedöms koncernen 1995 nå ett resultat efter finansnetto väl i nivå med 1994 års resultat.

  Danderyd den 24 november 1995

  Melker Schörling
  Verkställande Direktör

   
  Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

   
   

  Kommande rapporter

  Bolagskommuniké för 1995 kommer att publiceras torsdagen den 29 februari 1996. Under 1996 kommer rapporter per juni och september.

  Bolagsstämma i Stockholm måndagen den 29 april 1996.