Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

1998-04-29 00:00 CET
Pressmeddelande

- Grunden för Skanskas verksamhet är oförändrad. Det är kompetensen som byggare och projektutvecklare, med stark förankring i våra lokala marknader, som är vår kärnverksamhet och som vi fokuserar på.

PRESSINFORMATION 1998-04-29                             33/98

RAPPORT FRÅN SKANSKAS BOLAGSSTÄMMA

- Grunden för Skanskas verksamhet är oförändrad. Det är kompetensen som byggare och projektutvecklare, med stark förankring i våra lokala marknader, som är vår kärnverksamhet och som vi fokuserar på.

- Det primära syftet med vår verksamhet är förstås att ge alla våra aktieägare den avkastning och värdetillväxt som krävs för att Skanska även i framtiden skall utgöra ett intressant investeringsalternativ.

Med dessa ord till de 800 församlade aktieägarna inledde Skanskas koncernchef Claes Björk torsdagens bolagsstämma.

Han konstaterade att det gångna året hade bjudit både fram- och motgångar.

- Koncernens resultat efter skatt på drygt 7,5 miljarder kronor är det högsta i koncernens historia. Den positiva trenden i orderingång och omsättning höll i sig även under 1997.

- De senaste årens tillväxt har legat i marknader utanför Sverige och förra året svarade den internationella delen för mer än hälften av vår omsättning.

Claes Björk kommenterade även händelserna vid Hallandsåsen.

- Det är glädjande att konstatera att läckaget av injekteringmedlet RocaGil inte väntas få några långsiktiga negativa effekter på människor och miljö. Riksområdet har friskförklarats och kringboende som på olika sätt drabbats ekonomiskt har fått sina ärenden snabbt prövade.

- Hallandsåsen har förstås givit oss en viktig tankeställare. Trots våra höga ambitioner på miljöområdet har vår kunskap om kemiska medel brustit. Här måste vi bli bättre och vi jobbar nu hårt med att höja vår kompetens. Vår målsättning är att samtliga enheter i koncernen skall vara miljöcertifierade senast år 2000 och att alla våra medarbetare skall känna sitt miljöansvar ända in i ryggmärgen.

Utsikterna för de fyra affärsområdena kommenterades av Claes Björk.

- Skanska USA hör idag till de största byggbolagen på den amerikanska marknaden, men vår andel är ändå inte större än omkring en procent. Det finns alltså goda möjligheter att utveckla och expandera vår verksamhet ytterligare.

- På den svenska marknaden bedömer jag att vi, trots anpassningar i form av neddragningar, har kapacitet att öka produktionen för att möta den ökning av efterfrågan som vi förutser i vissa marknader. Det är främst i bostadsmarknaden som man bör kunna räkna med en ökning från dagens exceptionellt låga nivå.

När det gällde Skanska Europa såg Claes Björk goda tillväxtmöjligheter för Skanska på de flesta marknaderna, såväl för husbyggnads- som anläggnings och komponentverksamheterna.

Även för Skanska Projektutveckling och fastigheter såg Claes Björk ljust på framtiden.

- För första gången på flera år finns nu åter en marknad för utveckling av nya fastighetsprojekt. Det är i den här typen av projekt som vi har fördelen av att kunna kombinera vår kompetens som byggare och fastighetsförvaltare, med vår starka förankring i lokala marknader och med våra finansiella resurser.

Överföringen av det obelånade fastighetsbolaget Drott till aktieägarna kommenterades.

- Drott äger främst fastigheter där Skanska som fastighetsutvecklare inte har så mycket mer att tillföra. Det ligger i vår affärsidé att fortlöpande sälja av den typen av fastigheter och därmed få den omsättning och värderealisering som vi vill ha i vårt bestånd.

- Efter Drott och efter ordinarie utdelning kommer koncernen att ha ett eget kapital på omkring 12 miljarder kronor och en soliditet på omkring 30 procent. I kvarvarande fastighetsbestånd och aktietillgångar finns dessutom övervärden och vår nettoskuld är relativt låg. Vi står alltså fortsatt finansiellt väl rustade för att genomföra den fastlagda strategin för lönsam utveckling och tillväxt.

I sitt anförande betonade Claes Björk Skanskas ambition att vara involverade i byggprocessens hela värdekedja. En stor del av det totala projektvärdet ligger i eftermarknaden - en marknad som idag är minst dubbelt så stor som nyproduktionen i flertalet västländer.

Avslutningsvis kommenterade Claes Björk resultatet för de tre första månaderna.

- Ett bra resultat och en mycket stark orderingång som visar värdet av vår internationella inriktning och närvaro. Skanska är idag ett kunskapsföretag som verkar i byggprocessens alla led. Detta, i kombination med finansiella muskler, ledde till att vi i april tog hem vår största order någonsin, snabbspårvägen mellan Kennedy-flygplatsen och Manhattan i New York.

Stämman fattade beslut om överföring av en nybildad fastighetskoncern till Skanskas aktieägare genom utdelning av samtliga aktier i ett dotterbolag, Drott AB. Stämman beslutade vidare att aktierna i Drott skall vara av två aktieslag. Avstämningsdagen för aktierna fastställdes till den 21 september.

Vid stämman invaldes Roger Flanagan och Finn Johnsson i styrelsen efter avgående Melker Schörling och Carl-Olof Ternryd. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bo Rydin till styrelseordförande efter Melker Schörling och Sven Hagströmer till vice ordförande.

Stämman fastställde utdelningen till 11,00 kronor per aktie (10,00) och avstämningsdagen till den 5 maj.

 

Danderyd den 29 april 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Cecilia Schön, informationsdirektör Skanska, tel.08-753 87 99, mobil 070-543 87 99