Sök

Skanska förvärvar Kvaerner Construction samt 50 procent i Gammon

2000-08-29 13:40 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Kvaernerkoncernen om förvärv av Kvaerner Construction och dess 50-procentiga innehav i Gammon China Ltd för NOK 2,3 miljarder (ca SEK 2,4 miljarder) exklusive likvida medel. Affären genomförs efter sedvanlig ”due diligence” och är villkorad av att godkännande erhålls från berörda myndigheter.

Press Release  

2000-08-29   Skanska förvärvar Kvaerner Construction samt 50 procent i Gammon   Skanska har tecknat avtal med Kvaernerkoncernen om förvärv av Kvaerner Construction och dess 50-procentiga innehav i Gammon China Ltd för NOK 2,3 miljarder (ca SEK 2,4 miljarder) exklusive likvida medel. Affären genomförs efter sedvanlig "due diligence" och är villkorad av att godkännande erhålls från berörda myndigheter. Kvaerner Construction är det femte största byggföretaget i Storbritannien. Gammon är det största byggföretaget i Hongkong med omfattande verksamhet även i Kina, Singapore och andra sydostasiatiska marknader. Kvaerner Cementation India, ett dotterbolag ägt till 64 procent, är ett av Indiens fem största byggföretag. Kvaerner Constructions nettoomsättning uppgick 1999 till NOK 16,6 miljarder, drygt 17 miljarder kronor, inklusive NOK 4,2 miljarder från det 50-procentiga innehavet i Gammon. För år 2000 bedöms rörelseresultatet i den samlade verksamheten uppgå till över NOK 350 miljoner, varav drygt NOK 100 miljoner utgörs av rörelseresultatet i Gammon, före avskrivning på övervärden. De förvärvade företagens verksamheter omfattar hus- och anläggningsbyggande, grundläggning, gruvprojektering, elinstallationer samt design och annan byggservice. - Förvärvet av Kvaerner Construction är ytterligare ett väsentligt steg vidare i vår strategi att bredda vår geografiska närvaro, vilket ger oss möjlighet att utveckla värdehöjande verksamheter på nya marknader, säger Claes Björk, VD och koncernchef Skanska AB. Förvärvet ger oss en ledande ställning i Storbritannien och en betydande närvaro i flera asiatiska länder, något som jag anser vara mycket viktigt för Skanskas fortsatta utveckling.

- Vi köper ett välskött företag som under sin nuvarande ledning genomgått en imponerande resultatförbättring under de senaste åren. På samma sätt som vid våra tidigare förvärv ser vi fram emot att få stödja företaget i syfte att skapa ännu snabbare och lönsam tillväxt, säger Anders C. Karlsson, chef för Skanska Europa.

- Jag är övertygad om att vår verksamhet kommer att ha nytta av att vara en del av Skanskakoncernen. Vi har samma fokusering på kärnverksamheten och Skanskas styrka blir betydelsefull. Försäljningen väntas vara fullt genomförd i början av oktober efter 30 dagars due diligence, säger Keith Clarke, VD och koncernchef Kvaerner Construction, som kommer att fortsätta att leda verksamheten. Kvaerner Construction kommer i framtiden att verka under Skanskas varumärke. Skanska har pågående joint venture-projekt i Storbritannien tillsammans med Costain, i vilket bolag Skanska även äger 7,6 procent av aktierna. Skanska kommer att fullfölja sina åtaganden i dessa joint venture-projekt. ________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Anders C. Karlsson, chef Skanska Europa, tel. 070-524 74 80 Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel. 08-753 88 00 Sofia Heidenberg, t f Informationschef, Skanska AB, tel. 070-524 67 80   Nyckeltal Kvaerner Construction 1999(inkl Gammon, 50 procent)

Nettoomsättning: 16.622 M NOK (17.619 M SEK)

Rörelseresultat: 228 M NOK (241 M SEK)

Nettoskuld: 0 NOK (0 SEK)

Orderstock: 17.521 M NOK (18.572 M SEK)

Antal anställda totalt 11.600 (varav 4.700 i Gammon)

I ovanstående uppställning ingår Kvaerners andel av nettoomsättningen i Gammon med 4.432 miljoner kronor och bolagets andel av rörelseresultatet uppgick till 94 miljoner kronor före avskrivning på koncernmässiga övervärden.

Bild på Claes Björk, VD Skanska AB, för publicering finns tillgänglig på www.skanska.se/marknadsplats