Sök

Bokslutskommuniké, januari - december 2005

2006-02-16 08:33 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-december 2005 jämfört med januari-december 2004
# Intäkterna uppgick till 124,7 (121,3) miljarder kronor. Justerat för avvecklade verksamheter ökade intäkterna med 7 procent. I byggverksamheten ökade intäkterna med 5 procent justerat för valutaeffekter.
# Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter ökade till 4.798 (3.374) Mkr. I byggverksamheten uppvisar flertalet enheter förbättrade rörelsemarginaler. Rörelseresultatet från koncernen uppgick till 5.000 (4.361) Mkr. I jämförelseperioden ingick bland annat realisationsvinsten från avyttringen av Skanska Services om cirka 1 miljard kronor.
# Under året avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 4.430 (4.645) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1.626 (1.494) Mkr. Fastighetsförsäljningarna gjordes till priser i genomsnitt 11 procent över de marknadsvärden som åsattes vid årsskiftet 2004/2005.
# Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5.120 (4.327) Mkr.
# Årets resultat uppgick till 3.890 (3.186) Mkr vilket innebär att årets resultat per aktie uppgick till 9,27 (7,58) kronor.
# Räntebärande nettofordran ökade till 11.111 (7.229) Mkr.
# Operativt kassaflöde före förändring i räntebärande fordringar och skulder uppgick till 4.122 (6.866) Mkr.
# Orderingången uppgick till 116,6 (116,0) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 2 procent.
# De marknadsvärderingar som gjorts vid årsskiftet visar på övervärden om 1,9 miljarder kronor i Projektutveckling kommersiella lokaler och 2,7 miljarder i Projektutveckling infrastruktur.
# Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,50 (4,00) kronor per aktie samt en extrautdelning om 2,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2005.

Länk till hela bokslutskommunikén (kräver Acrobat Reader)