Sök

Bokslutskommuniké, januari-december 2007

2008-02-07 08:36 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-december 2007 jämfört med januari-december 2006

- Intäkterna uppgick till 138,8 (125,6) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 15 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5 406 (4 762) Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 33 procent och uppgick till 4 445 (3 336) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 3,4 (2,8) procent och överträffade därmed ”Outperform”-målet om 3.3 procent.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 2 796 (2 966) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1 080 (1 300) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 667 (4 985) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 4 121 (3 655) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 9,78 (8,68) kronor.
- Orderingången ökade med 9 procent och uppgick till 146,4 (134,1) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 13 procent.
- Orderstocken om 146,2 (135,1) miljarder kronor motsvarar 14 (14) månaders produktion.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 9 013 (2 834) Mkr.
- De marknadsvärderingar som gjorts vid årsskiftet visar på upparbetade koncernövervärden om 1,9 miljarder kronor i Kommersiell utveckling och 6,5 miljarder i Infrastrukturutveckling. Försäljningen av projektet Ponte de Pedra med en vinst om ca 550 Mkr redovisas under 2008.
- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,25 (4,75) kronor per aktie samt en extrautdelning om 3,00 (3,50) kronor per aktie för verksamhetsåret 2007.