Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2006

2006-04-27 08:33 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2006 jämfört med januari- mars 2005

- Intäkterna uppgick till 26,8 (25,5) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 5 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 610 (1 043) Mkr.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 606 (1 514) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 209 (480) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 668 (1 099) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 494 (813) Mkr vilket innebär att resultatet per aktie uppgick till 1,18 (1,94) kronor.
- Räntebärande nettofordran uppgick till 10 668 (6 826) Mkr.
- Operativt kassaflöde före förändring i räntebärande fordringar och skulder uppgick till -589 (-464) Mkr.
- Orderingången uppgick till 27,4 (23,4) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 11 procent.

- Efter kvartalets utgång tecknades avtal om finansiering av sjukhusprojektet Barts and The London i Storbritannien.

- Till dags dato (27 april), har under det andra kvartalet fastighetsförsäljningar gjorts till ett värde av 750 Mkr med försäljningsvinster uppgående till 536 Mkr.