Sök

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier och utsett vice ordförande

2011-04-06 08:45 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid styrelsemöte den 5 april 2011 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2012 får förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram, SEOP. Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

 

Styrelsen utsåg även Stuart E. Graham till vice ordförande.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851