Sök

Tremånadersrapport januari-mars 2010

2010-05-07 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

- Intäkterna uppgick till 25,8 (30,1) miljarder kronor.
- I byggverksamheten minskade intäkterna med 24 procent i kronor och med 17 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 920 (526) Mkr, en förbättring med 75 procent.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 23 procent och uppgick till 558 (726) Mkr. Rörelsemarginalen var oförändrad och uppgick till 2,4 (2,4) procent.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 936 (449) Mkr, en förbättring med 108 procent.
- Periodens resultat uppgick till 674 (298) Mkr.
- Resultatet per aktie uppgick till 1,63 (0,71) kronor enligt redovisning per segment och till 1,52 (0,85) enligt IFRS.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 974 (-1 564) Mkr.
- Orderingången ökade med 6 procent och uppgick till 25,6 (24,1) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 15 procent.
- Orderstocken om 137,7 (141,7) miljarder kronor motsvarar 13 (12) månaders produktion.