Sök

Klartecken för provtagning

1997-11-05 00:00 CET
Pressmeddelande

Miljögranskningsgruppen, som består av oberoende sakkunniga och arbetar på uppdrag av Banverket, har granskat Banverkets och Skanskas förslag till provtagningsprogram och har sedan rekom-menderat miljö- och hälsoskyddsnämnden i Båstad att följa programmet.

PRESSINFORMATION 1997-11-05                             80/97

KLARTECKEN FÖR PROVTAGNING

Miljögranskningsgruppen, som består av oberoende sakkunniga och arbetar på uppdrag av Banverket, har granskat Banverkets och Skanskas förslag till provtagningsprogram och har sedan rekom-menderat miljö- och hälsoskyddsnämnden i Båstad att följa programmet.

Igår fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Båstad beslut att godkänna starten för provtagnings-programmet. Beslutet innebär att ozonreningsutrustningarna tas i bruk vid norra tunnelmynningen och mellanpåslaget och att provtagningarna av berget i tunneln inför saneringen kan sättas igång. Förutsättningarna för besluten är att ett antal råd, dvs riktlinjer, med stöd av miljöskyddslagen skall följas.

Skanska har redan speciell utrustning och personal på plats vilket gör det möjligt att inleda prov-tagningarna redan på fredag.

- Det är bra att man skapat förutsättningar för de borrningar som behövs för vattenprovtagning i berget inför beslut om kommande saneringsarbeten. Reningsutrustningarna bör kunna garantera att vattnet som leds ut från tunneln håller den kvalitet som kommunen och livsmedelsverket krävt, säger advokat Ove Björk, utredningssamordnare för Miljögranskningsgruppen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut mottogs idag av Banverket och Skanska;

- Jag har stort förtroende för på vilket sätt Miljögranskningsgruppen arbetar. Det känns bra att arbe-tet har kommit igång ordentligt, säger Miguel Guirao, Banverkets projektchef.

- Det är viktigt att saneringen kommer igång. Det är därför glädjande att vi nu har fått klartecken för provtagningsprogrammet, säger Jan Stattin, Skanskas projektchef.

 

Båstad den 5 november 1997

SKANSKA AB

Banverket