Sök

Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM

2000-10-27 10:50 CET
Pressmeddelande

Skanska har den 27 oktober sålt sitt aktieinnehav i JM AB (JM) till ett stort antal svenska och utländska institutioner. Försäljningen genomförs som ett led i Skanskas strategi, att utveckla den egna verksamheten för att bli ett ledande globalt bolag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Försäljningen har skett till en kurs om 210 kronor per JM-aktie, motsvarande ett försäljningsbelopp om 1.850 miljoner kronor.

Press Release

 

2000-10-27   Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM

 

Skanska har idag sålt sitt aktieinnehav i JM AB (JM) till ett stort antal svenska och utländska institutioner. Försäljningen genomförs som ett led i Skanskas strategi, att utveckla den egna verksamheten för att bli ett ledande globalt bolag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. - Försäljningen av aktierna i JM är en logisk fortsättning på vår strategi. JM är ett välskött bolag med en bra marknadsposition vilket medfört att vi erhållit ett bra pris för våra aktier i JM och gör en bra affär för Skanskas aktieägare, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef. Försäljningen har skett till en kurs om 210 kronor per JM-aktie, motsvarande ett försäljningsbelopp om 1.850 miljoner kronor. Realisationsvinsten uppgår till 890 miljoner kronor och redovisas i det fjärde kvartalet. I nettoeffekten skall även läggas Skanskas kapitalandel av JM:s resultat efter skatt för de första nio månaderna om 174 miljoner kronor. Försäljningen av aktier i JM - Effekter på Skanskas resultaträkning 2000 (Miljoner kronor) RörelseresultatJämförelsestörande poster 890Andelar i intresseföretags resultat (9 månader) 174Summa rörelseresultat 1.064Skatt -232Periodens resultat 832 Beskrivning av tillvägagångssätt Skanskas aktieinnehav i JM uppgick vid försäljningen till sammanlagt 8.810.100 aktier (motsvarande 26,5 procent av kapitalet), varav 1.250.000 aktier i serie A. Skanska har lånat och sålt B-aktier (1 röst per aktie) motsvarande innehavet av A-aktier (10 röster per aktie). Skanska har hemställt till styrelsen i JM om konvertering av 917.000 A-aktier till B-aktier. Konvertering av resterande A-aktier kräver en ändring av bolagsordningen. Skanska kommer därför att stå kvar som ägare till 333.000 A-aktier, utgörande en procent av kapitalet, fram till dess att bolagsordningen ändrats varvid Skanskas ägande i JM helt avslutas.