Sök

Sexmånadersrapport, januari-juni 2004

2004-07-29 09:11 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Andra kvartalet 2004 jämfört med andra kvartalet 2003
· Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 32.225 (34.350) Mkr. Justerat för valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 4 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 1.130 (1.647) Mkr.
· Vinst från försäljning av fastigheter i Projektutveckling kommersiella lokaler uppgick till 587 (1.097) Mkr.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1.092 (1.598) Mkr.
· Nettoresultatet uppgick till 690 (1.119) Mkr och resultatet per aktie för det andra kvartalet uppgick till 1,65 (2,67) kronor.
· Orderingången ökade med 5 procent till 33,5 (31,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 7 procent. Orderstocken uppgick till 129,7 (132,7) miljarder kronor, en minskning med 2 procent. Justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 1 procent.

Länk till hela rapporten (kräver Acrobat Reader)