Sök

Skanska ny huvudägare i Skåne-Gripen - lägger bud på alla aktier i bolaget

1996-06-10 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska förstärker sin byggrelaterade industrirörelse genom att bli ny huvudägare till byggproduktföretaget Skåne-Gripen. Samtidigt lägger Skanska ett bud på alla utestående aktier i Skåne-Gripen. Skåne-Gripen har i dag försäljningsverksamhet i ett 50-tal länder vilket stärker Skanska-koncernens position internationellt.

PRESSINFORMATION 1996-06-10                             27/96

SKANSKA NY HUVUDÄGARE I SKÅNE-GRIPEN - LÄGGER BUD PÅ ALLA AKTIER I BOLAGET

Skanska förstärker sin byggrelaterade industrirörelse genom att bli ny huvudägare till byggproduktföretaget Skåne-Gripen. Samtidigt lägger Skanska ett bud på alla utestående aktier i Skåne-Gripen. Skåne-Gripen har i dag försäljningsverksamhet i ett 50-tal länder vilket stärker Skanska-koncernens position internationellt.

Sammanfattning
· Skanska har idag förvärvat Bures samtliga aktier i Skåne-Gripen. Skanska blir därmed ny huvudägare med 29,2% av kapitalet och 47,8% av rösterna i Skåne-Gripen.
· Skanska har idag beslutat lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Skåne-Gripen. För varje aktie av serie A erbjuds 82,50 kronor, för varje aktie av serie B erbjuds 82,50 kronor samt för varje bonusaktie erbjuds 116 kronor. Budet motsvarar en premium om drygt 31% för samtliga aktieslag jämfört med genomsnittet för börskurserna för respektive aktieslag vid Stockholms Fondbörs de senaste 30 börsdagarna.
· Prospekt beräknas utsändas till aktieägarna i Skåne-Gripen i slutet av juni.

FÖRVÄRV AV BURES AKTIER

Skanska har idag förvärvat samtliga Investment AB Bures aktier i Skåne-Gripen. Skanska blir därmed huvudägare med 29,2% av aktierna och med 47,8% av rösterna. Innehavet omfattar 5.098.065 stamaktier av serie A, 2.461.772 stamaktier av serie B samt 2.210.694 bonusaktier. Skanska har erlagt ett totalt pris om 880 Mkr för samtliga Bures aktier.

OFFENTLIGT ERBJUDANDE

Mot denna bakgrund har Skanska idag beslutat lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Skåne-Gripen att avyttra sina aktier i Skåne-Gripen till Skanska. Budpriset är likvärdigt med det pris som Bure erhållit. Midway Holding AB som äger 6,8% av rösterna och 6,2% av kapitalet har förklarat sig positiv till erbjudandet och kommer att acceptera detsamma.

Motiv till erbjudandet

Skanska är ett av Europas och Nordamerikas ledande bygg- och fastighetsbolag med en omsättning överstigande 38 miljarder kronor. Skanska har också en betydande industrisektor med inriktning mot byggmaterial och byggkomponenter med en omsättning 1995 på 4,6 miljarder kronor. Skanska har nyligen beslutat att industrisektorn skall utgöra ett eget affärsområde samt att Skanska skall expandera inom denna del.

- Vi ser intressanta affärsmöjligheter inom sektorerna byggmaterial och byggkomponenter där vi dessutom kan utnyttja den branschkompetens vi besitter, motiverar Skanskas VD Melker Schörling den nya inriktningen.

Förvärvet av Skåne-Gripen är ett första steg i strategin att skapa en väl sammansatt grupp av företag inom byggproduktområdet. Skanskas nuvarande verksamhet inom kökstillverkning (Myresjökök) samt fönstertillverkning (Elitfönster ägt till 50 procent) kompletterar Skåne-Gripens verksamhet inom tillverkning av Kök, Golv och Tak.

- Med Skåne-Gripen förstärker vi denna grupp samt vinner samordningsfördelar och ökad slagkraft på marknaden, säger nye affärsområdeschefen Anders C. Karlsson.

Skanskas starka finansiella ställning medför ökade möjligheter för de förvärvade verksamheterna att fortsätta sin expansion. Skåne-Gripen kommer i sin helhet att integreras inom affärsområde Industri, som kommer att förlägga sitt huvudkontor till Malmö.

Erbjudandet

- För varje stamaktie av serie A erhålls 82,50 kronor kontant - För varje stamaktie av serie B erhålls 82,50 kronor kontant - För varje bonusaktie erhålls 116 kronor kontant

Courtage utgår ej. Erbjudandet riktas inte till aktieägare i USA eller Kanada.

Villkor för erbjudandet

- att det accepteras i sådan utsträckning att Skanska blir ägare till mer än 90% av samtliga aktier i Skåne-Gripen representerande mer än 90% av rösterna i Skåne-Gripen. Skanska förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre anslutning.

- att förvärvet enligt Skanskas bedömning fram till den tidpunkt då redovisning av likvid påbörjas inte hindras eller försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande eller beslut av myndighet eller av annan omständighet utanför Skanskas kontroll.

Tidplan och information till aktieägare

Prospektet beräknas publiceras i slutet av juni 1996 och anmälningstiden löper fram till den 9 augusti 1996. Likvid beräknas erläggas under senare delen av augusti. Skanska förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden, liksom att senarelägga tidpunkten för likvid. Med hänsyn till att erbjudandet löper under semesterperioden kommer samtliga direktregistrerade aktieägare i Skåne-Gripen inom kort att erhålla ytterligare praktisk information om erbjudandet.

Värdet av erbjudandet

Den total köpeskillingen för samtliga aktier i Skåne-Gripen kommer att uppgå till 3 006 miljoner kronor. Skanskas erbjudande motsvarar en premium på börskurs om 31% för samtliga aktieslag jämfört med genomsnittet för börskurserna för respektive aktieslag vid Stockholms Fondbörs under de senaste 30 börsdagarna. Senaste betalkurs den 7 juni 1996 var för aktie av serie A 68 kronor, för aktier av serie B 64,50 kronor samt för bonusaktier 89 kronor.

Finansiella effekter för Skanska

Baserat på Skåne-Gripens vid bolagsstämman lämnade prognos för 1996 bedöms förvärvet ha en marginellt positiv påverkan på Skanskas resultat för 1996 före beaktande av övervärden och slutlig hantering av dessa i förvärvsanalysen.

Förvärvet bedöms ge ett tillskott till kassaflödet före investeringar men efter räntekostnader för förvärvet med ca 300 Mkr på årsbasis. Affären beräknas minska Skanskas synliga soliditet med några procentenheter.

Handelsbanken Markets är rådgivare i samband med erbjudandet.

Danderyd den 10 juni 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information