Sök

Niomånadersrapport, januari−september 2011

2011-11-03 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari−september 2011 jämfört med januari−september 2010

- Intäkterna uppgick till 86,0 (89,0) miljarder kronor.
- I byggverksamheten uppgick intäkterna till 81 673 (82 269) Mkr, en minskning med 1 procent, men en ökning med 7 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 7 754 (4 070) Mkr. Valutaeffekter minskade resultatet med 231 Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 2 680 (3 100) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 3,3 (3,8) procent. Valutaeffekter minskade resultatet med 220 Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7 770 (4 054) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 7 083 (2 960) Mkr.
- Resultatet per aktie uppgick till 17,20 (7,16) kronor enligt redovisning per segment och till 15,78 (6,69) enligt IFRS.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 1 440 (1 703) Mkr.
- Orderingången uppgick till 82,6 (101,3) miljarder kronor. I jämförelseperioden ingår orderingången för Nya Karolinska Solna med 14,5 miljarder kronor. Orderingången ökade jämfört med de senaste två kvartalen och uppgick till 34.1 (28.8) miljarder kronor i det tredje kvartalet, en ökning med 26 procent i lokala valutor jämfört med tredje kvartalet 2010.
- Orderstocken om 147,5 (147,9) miljarder kronor motsvarar 15 (17) månaders produktion.

Denna rapport kommer även att presenteras på en press- och telefonkonferens den 3 november klockan 14:00, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investors, där den även finns tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 598 53, +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.  

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851