Sök

Skanska - bokslutskommuniké 1998

1999-02-25 00:00 CET
Pressmeddelande

"Vår ökade fokusering på byggrelaterade tjänster och projektutveckling, liksom den breddade geografiska marknadsbasen, ger resultat", säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till koncernens bokslut för 1998. "Utvecklingen under 1998 understryker att Skanska är ett tillväxtföretag med stor och ökande internationell bredd och som helhet hade vi en positiv resultatutveckling i rörelsen under 1998."

SKANSKA - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998               20/99

STARK TILLVÄXT OCH ÖKAD INTERNATIONALISERING

  • Orderingången ökade med 36 procent - 72 procent (63) utanför Sverige
  • Nettomsättningen ökade med 29 procent till 63,9 Mdr (49,6)
  • Rörelseresultatet ökade till 4,4 Mdr (0,8)
  • Resultatet efter finansnetto 4,8 Mdr (10,1)
  • Utdelningförslag 12 kr (11) per aktie

"Vår ökade fokusering på byggrelaterade tjänster och projektutveckling, liksom den breddade geografiska marknadsbasen, ger resultat", säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till koncernens bokslut för 1998. "Utvecklingen under 1998 understryker att Skanska är ett tillväxtföretag med stor och ökande internationell bredd och som helhet hade vi en positiv resultatutveckling i rörelsen under 1998."

"Den positiva utvecklingen för vår byggverksamhet internationellt är glädjande och med de strukturförändringar som vi genomfört under året i vår svenska byggverksamhet står vi väl rustade när bygginvesteringarna i Sverige nu börjar vända uppåt".

"Vår projektutveckling gynnas av en stark efterfrågan i de marknader som vi koncentrerar oss på. Här ökar vi våra investeringar och lönsamhetspotentialen i pågående projekt är mycket god. Att fortlöpande realisera utvecklingsvinster och upprätthålla en hög omsättningshastighet i beståndet är också viktigt och under 1998 sålde vi flera färdigutvecklade projekt och med goda vinster."

"Expansionsmöjligheterna i vår kärnverksamhet inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling är mycket stora och kommer att kräva full fokusering för att realiseras. Styrelsen har därför beslutat att inleda en process i syfte att sälja våra intressen i de komponentföretag som ingår i Skanska Europa. Dessa bolag har genomgått omstrukturering och är i dag väl positionerade inom sina respektive branscher. I en strukturerad process avser vi att hitta nya ägare för dessa bolag under de närmaste åren."

"Utdelningsförslaget om 12 kronor per aktie för 1998 innebär, med den föreslagna utdelningen i Drott om 3 kronor per aktie inräknad, att vår jämförbara ordinarie utdelning ökar med 4 kronor jämfört med föregående år. Drott delade vi ut till våra ägare under 1998."

 

Danderyd den 25 februari 1999

Skanska AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Anders Nyrén, vVD och Finansdirektör, telefon 08-753 8632
Cecilia Schön, Informationsdirektör, 08-753 8799
Staffan Schéle, Investor Relations, 08-753 8272
Erik von Hofsten, Investor Relations 08-753 8682

Bifogad: Skanskas bokslutskommuniké för 1998