Sök

Sexmånadersrapport, januari-juni 2005

2005-07-28 08:36 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-juni 2005 jämfört med januari-juni 2004

- Intäkterna uppgick till 56,4 (58,3) miljarder kronor. Justerat för avvecklade verksamheter ökade intäkterna med 3 procent. I byggverksamheten ökade intäkterna med 2 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet ökade till 2.395 (1.756) Mkr trots kostnader av engångskaraktär i Yeager Skanska uppgående till 360 Mkr. Ökningen förklaras delvis av högre resultat från fastighetsförsäljningar än i jämförelseperioden samt av försäljningsvinsten om 180 Mkr från avyttringen av Skanska Prefab Mark. De flesta enheter uppvisar också förbättrade rörelsemarginaler.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 3.128 (2.082) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1.226 (702) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster ökade till 2.468 (1.680) Mkr.
- Periodens resultat ökade till 1.826 (1.141) Mkr vilket innebär att periodens resultat per aktie uppgick till 4,35 (2,71) kronor.
- Orderingången minskade med 16 procent och uppgick till 50,7 (60,2) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 15 procent.

Länk till hela rapporten (kräver Acrobat Reader)