Sök

Tremånadersrapport, januari−mars 2011

2011-05-05 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari−mars 2011 jämfört med januari−mars 2010

- Intäkterna uppgick till 24,8 (25,8) miljarder kronor.

- I byggverksamheten minskade intäkterna med 2 procent i kronor och ökade med 5 procent justerat för valutaeffekter.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 451 (920) Mkr. Valutaeffekter minskade resultatet med 48 Mkr.

- Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 325 (558) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 1,4 (2,4) procent.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 451 (936) Mkr.

- Periodens resultat uppgick till 335 (674) Mkr.

- Resultatet per aktie uppgick till 0,81 (1,63) kronor enligt redovisning per segment och till 0,32 (1,52) enligt IFRS.

- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till -2 487 (974) Mkr.

- Orderingången minskade med 16 procent och uppgick till 21,6 (25,6) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 9 procent.

- Orderstocken ökade med 1 procent i svenska kronor och med 10 procent i lokala valutor och uppgick till 139,4 (137,7) miljarder kronor motsvarande 15 (13) månaders produktion.

- Likvid från försäljningen av Autopista Central har erhållits under april och styrelsen har beslutat att verkställa den tidigare aviserade extrautdelningen om 6,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för extra utdelningen är 12 maj 2011.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851