Sök

Information inför Skanskas halvårsrapport 1999

1999-08-17 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska tecknade i början av andra kvartalet 1999 ett bindande avtal rörande försäljning av koncernens samtliga aktier i Scancem till Heidelberger Zement. I enlighet med tillämpade redovisningsprinciper, betraktas Scancem som intresseföretag i Skanskas redovisning t o m avyttringstidpunkten, dvs fram till den tidpunkt när bindande försäljningsavtal förelåg.

PRESSINFORMATION 1999-08-17                           71/99

Information inför Skanskas halvårsrapport 1999

Redovisningsmässiga effekter av försäljning av aktier i Scancem

Skanska tecknade i början av andra kvartalet 1999 ett bindande avtal rörande försäljning av koncernens samtliga aktier i Scancem till Heidelberger Zement. I enlighet med tillämpade redovisningsprinciper, betraktas Scancem som intresseföretag i Skanskas redovisning t o m avyttringstidpunkten, dvs fram till den tidpunkt när bindande försäljningsavtal förelåg.

I Skanskas halvårsrapport för perioden januari-juni 1999 uppgår den resultat- mässiga nettoeffekten sammanhängande med intresseandelen i Scancem respektive aktieförsäljningen totalt till 2 640 Mkr enligt följande (Mkr):

I Skanskas i rörelseresulat för första halvåret 1999 ingår andel av Scancems resultat efter finansnetto fram till avyttringstidpunkten. Resultatandelen redovisas under posten "Andelar i intresseföretags resultat" och ökar (netto efter skatt) det koncernmässiga bokförda värdet på aktierna i Scancem.

Vinsten från försäljning av aktierna i Scancem, beräknad som skillnaden mellan köpeskillingen (efter avdrag för transaktionskostnader) och det koncernmässiga bokförda värdet, redovisas under rubriken "Jämförelsestörande poster".

Utdelning från Scancem betalades ut efter avyttringstidpunkten och ingår därmed i koncernens resultat för perioden.

Köpeskillingen erhölls den 26 juli 1999, dvs efter redovisningsperiodens utgång, och redovisas som en fordran om cirka 8,5 miljarder kronor i koncernens balansräkning per 1999-06-30.

 

Konsolidering av förvärvade företag

I enlighet med ändrad tillämpning av redovisningsprincip avseende konsolidering respektive dekonsolidering av förvärvade/avyttrade företag (se pressrelease daterad den 15 juni 1999) konsolideras de bolag som förvärvats under första halvåret 1999 fr o m nedan angivna kvartal:

SADE Kvartal 1
Parquets Marthy S.A. Kvartal 1
Gottlieb Group Kvartal 2
Alex J. Etkin Inc. Kvartal 2

Jämförelsetal avseende under 1998 förvärvade bolag och verksamheter kommer att justeras i enlighet med denna förändring. Justeringen medför en reducering av periodens nettoomsättning men påverkar däremot inte resultatet.

 

Stockholm 1999-08-17

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:
Staffan Schéle, Investor relations tel 08-753 8272
Erik von Hofsten, Investor relations tel 08-753 8682