Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2007

2007-04-27 08:37 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2007 jämfört med januari-mars 2006

- Intäkterna uppgick till 28,5 (26,8) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 13 procent justerat för valutaeffekter.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 779 (610) Mkr.

- Rörelsemarginalen i byggverksamheten ökade till 2,4 (1,9) procent.

- Inom Bostadsutveckling ökade rörelseresultatet i flertalet enheter och för verksamhetsgrenen som helhet uppgick rörelseresultatet till 246 (149) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 12,0 (9,5) procent.

- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 186 (606) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 97 (209) Mkr.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 851 (668) Mkr.

- Periodens resultat uppgick till 605 (494) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 1,43 (1,18) kronor.

- Operativt kassaflöde före förändring i räntebärande fordringar och skulder uppgick till -108 (-589) Mkr.

- Orderingången ökade med 45 procent och uppgick till 39,7 (27,4) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 53 procent.

- Orderstocken om 150,5 (129,0) miljarder kronor motsvarar 15 (13) månaders produktion.