Sök

Skanskas niomånadersrapport januari-september 2001

2001-10-31 11:29 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Försämrad konjunktur påverkar Skanska
# Orderingången ökade med 51 procent till 130.909 Mkr. Den större osäkerheten i världsekonomin har påverkat orderingången negativt under det tredje kvartalet
# Orderstocken ökade med 37 procent till 183.553 Mkr. Orderstocken motsvarar drygt 1 års omsättning
# Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 122.384 Mkr.
# Rörelseresultat i byggrelaterade tjänster och projektutveckling - kärnverksamheten - uppgick till 695 (3.492) Mkr. I det tredje kvartalet belastas rörelseresultatet med nedskrivningar och reserveringar om 2,0 miljarder kronor. Resultat från fastighetsförsäljningar var 435 Mkr lägre jämfört med förra året
# Resultat efter finansnetto uppgick till -132 (6.449) Mkr. I jämförelseperioden uppgick resultateffekter från försäljningen av rörelsefrämmande aktier och verksamheter till 3,0 miljarder kronor
# Förändrad helårsprognos: Rörelseresultat i kärnverksamheten väntas uppgå till cirka 2,0 miljarder kronor. Resultat efter finansiella poster väntas uppgå till cirka 0,7 miljarder kronor. Helårsprognosen för rörelseresultatet i kärnverksamheten har justerats ned med cirka 2,4 miljarder kronor jämfört med prognosen som lämnades i andra kvartalet. I prognosen av rörelseresultatet ligger ett förväntat försäljningsresultat för projektutveckling om 2,2 miljarder kronor

Länk till hela niomånadersrapporten (kräver Acrobat Reader)

(Ladda ned Acrobat Reader)