Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2009

2009-05-06 08:02 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2009 jämfört med januari-mars 2008

- Intäkterna uppgick till 30,9 (31,5) miljarder kronor.
- I byggverksamheten var intäkterna oförändrade i kronor men minskade med 12 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 675 (1 080) Mkr. I jämförelseperioden ingår realiserade utvecklingsvinster från försäljningen av Ponte de Pedra med 643 Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 52 procent och uppgick till 735 (482) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 2,4 (1,6) procent.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 618 (1 220) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 433 (878) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 1,04 (2,09) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till -1 120 (-1 409) Mkr.
- Orderingången minskade med 30 procent och uppgick till 24,1 (34,3) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 37 procent.
- Orderstocken om 141,7 (143,2) miljarder kronor motsvarar 12 (13) månaders produktion.