Sök

Skanskas niomånadersrapport, januari-september 1996

1996-11-22 00:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Koncernens orderingång för perioden januari - september 1996 uppgick till 36 449 Mkr (27 355), en ökning med 33,2 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive Skåne-Gripen, som konsolideras från 1 januari 1996, ökade orderingången med 18,0 procent. Faktureringen ökade med 20,0 procent till 33 549 Mkr (7,0 procent exklusive Skåne-Gripen). Den resultatavräknade faktureringen uppgick till 35 126 Mkr (28 941). Orderstocken var vid periodens slut 34 618 Mkr (27 196).

PRESSINFORMATION 1996-11-22

SKANSKA-KONCERNEN

DelårsrapportJanuari - September 1996

  • Koncernens resultat efter finansnetto ökade till 3 435 Mkr (2 049)

     

  • Ny strukturaffär inom fastighetsverksamheten- köpcentra för 2,4 miljarder avyttrade i affär med Piren

     

  • Stark orderingång i den internationella byggverksamheten- kontrakt för 7,4 miljarder tecknade under tredje kvartalet

     

  • Fortsatt svag byggmarknad i Sverige - lågt bostadsbyggande och avmattning inom väg och anläggning

Förändringar i redovisningen:

De förändringar i redovisningshänseende som introducerades i koncernens halvårsrapport, daterad 22 augusti 1996, gäller även föreliggande niomånadersrapport. För en närmare redogörelse för dessa förändringar hänvisas till halvårsrapporten.

Koncernen

Koncernens orderingång för perioden januari - september 1996 uppgick till 36 449 Mkr (27 355), en ökning med 33,2 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive Skåne-Gripen, som konsolideras från 1 januari 1996, ökade orderingången med 18,0 procent. Faktureringen ökade med 20,0 procent till 33 549 Mkr (7,0 procent exklusive Skåne-Gripen). Den resultatavräknade faktureringen uppgick till 35 126 Mkr (28 941). Orderstocken var vid periodens slut 34 618 Mkr (27 196).

Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 2 053 Mkr (2 475), efter bortskrivning av varumärken om -1 100 Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 435 Mkr (2 049). Resultat från försäljningar av aktier ingår här med 1 760 Mkr (4).


Byggverksamheten

Affärsområde
Bygg Sverige (Mkr)

1996 9 mån

19959 mån

Rörelseresultat efter avskrivningar 369 319
Resultat efter finansnetto 471 505
Rörelsemarginal (%) 2,8 2,6
Marginal efter finansnetto (%) 3,5 4,1
Resultatavräkningsgrad (%) 114,1 113,4


Nedgången på den svenska byggmarknaden, i synnerhet vad avser bostadsproduktion, planade ut förra året. Trots en viss uppgång under första halvåret i år är dock bostadsbyggandet fortfarande mycket lågt, samtidigt som investeringar i vägar och anläggningar visar tecken till avmattning. Som helhet tyder därför inte bygginvesteringarnas utveckling på någon uppgång under 1996 jämfört med året innan.

Bygg Sveriges orderingång under niomånadersperioden ökade med 10,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Några stora uppdrag som erhölls i början av året bidrar starkt till ökningen. Bland uppdrag som erhållits under tredje kvartalet kan nämnas en produktionsanläggning för Coca-Cola i Haninge, söder om Stockholm, Gröndalsbron, som är en del av en ny snabbspårväg i Stockholm, samt en indunstningsanläggning för MoDo i Husum. Bygg Sverige är aktivt även i Norge, där viktigare uppdrag erhållna under tredje kvartalet inkluderar Ullevåls Sjukhus i Oslo, samt ett vägbrobygge vid Hölendalen utanför Oslo.

Rörelsemarginalen i Bygg Sverige är något högre än föregående år. Den svenska byggmarknaden karaktäriseras dock fortsatt av pressade priser. Försämringen av finansnettot, som i huvudsak utgörs av ränteintäkter på saldon i pågående arbeten, förklaras främst av lägre räntenivåer jämfört med föregående år.

Internationell
byggverksamhet (Mkr)

1996 9 mån

19959 mån

Rörelseresultat efter avskrivningar 225 210
Resultat efter finansnetto 230 228
Rörelsemarginal (%) 1,9 1,9
Marginal efter finansnetto (%) 1,9 2,0
Resultatavräkningsgrad (%) 104,5 105,4


Orderingången i koncernens internationella byggverksamhet uppgick under årets första nio månader till 14 666 Mkr (11 166), en ökning med 31,3 procent. Under tredje kvartalet tecknades kontrakt för totalt 7 413 Mkr (3 266). Utvecklingen i den amerikanska verksamheten är speciellt stark och bidrar i första hand till ökningen. Även inom den övriga internationella verksamheten utvecklades order-ingången positivt. I Ryssland noteras nu en ökad projektefterfrågan efter presidentvalet.

I USA erhölls under tredje kvartalet bland annat uppdrag avseende ett affärscentrum i Detroit, Michigan, en vattenreningsanläggning i Clearwater, Florida, samt ett projekt vid Columbia University i New York. Bland övriga större internationella uppdrag som erhölls under perioden kan nämnas ett vattenförsörjningsprojekt i Zimbabwe, en order avseende sjukhusutrustning till Thailand, ett muddringsuppdrag för Öresundsbroprojektet samt ett antal större uppdrag i Köpenhamnsregionen.

För den internationella byggverksamheten som helhet var rörelsemarginalen i nivå med föregående år.


Industriverksamheten

Affärsområde
Industri (Mkr)

1996 9 mån

19959 mån

Rörelseresultat 281* 86
Andelar i intressebolag 377 228
Rörelseresultat efter avskrivningar 658** 314
Resultatl efter finansnetto 447** 214
Rörelsemarginal (%) 9,8** 9,3
Marginal efter finansnetto (%) 6,6** 6,3

* varav Skåne-Gripen 238
** exkl. bortskrivning av varumärken -1100 Mkr

Marknaden var oförändrat svag under tredje kvartalet för flertalet dotterbolag inom affärsområde Industri. Genomförandet av tidigare beslutade strukturrationaliseringar fortsätter som planerat och engångskostnader i samband med detta belastar årets resultat. För flera av verksamheterna i Skåne-Gripen, som konsolideras från 1 januari 1996, innebär den starkare kronan en viss resultatförsämring jämfört med föregående år.

Skanskas aktieinnehav i Skåne-Gripen uppgår till 99,2 procent av kapital och röster i bolaget. Inlösenförfarande avseende återstående aktier har inletts.

De resultatandelar som inkluderas i affärsområdets resultat avser i första hand Scancem (tidigare Euroc). Skanskas andel av Scancems resultat inkluderas med ett kvartals tidsförskjutning. För kommentar till resultatutvecklingen i Scancem hänvisas till bolagets delårsrapport.

Fastighetsverksamheten

Affärsområde
Fastigheter (Mkr)

1996 9 mån

19959 mån

Rörelseresultat 770 771
Andelar i intressebolag 174 89
Fastighetsförsäljningar 578 205
Resultat efter avskrivningar 1 522 1 065
Resultatl efter finansnetto 974 447
Egna förvaltningsfastigheter    
Driftnetto 988 1 022
Bokfört värde 10 070 11 475


I Sverige fortsätter fastighetsmarknaden i storstäderna och flera av universitetsstäderna att stärkas.

Under 1996 har uthyrningsgraden i affärsområdets bestånd ökat till 92,6 procent, mätt på uthyrningsbar yta. Till förbättringen bidrar en positiv utveckling i det utländska beståndet, där nu även den större av koncernens två London-fastigheter - Thomas More Square vid Towern - är fullt uthyrd.

Som ett led i den övergripande strategin för Skanskas fastighetsverksamhet, där specialisering och successiv realisering av värdetillväxt tillmäts stor betydelse, träffades under perioden en överenskommelse om försäljning av åtta köpcentra till det börsnoterade fastighetsbolaget Piren. Försäljningspriset uppgår till 2,4 miljarder kronor. Av den realisationsvinst om totalt 0,8 miljarder kronor som genererades genom försäljningen, resultatredovisas i Skanska 0,4 miljarder kronor, i enlighet med den tillämpade kapitalandelsmetoden.

Genom dessa fastighetsförvärv blir Piren en av de ledande ägarna och förvaltarna av köpcentra i Stockholms-regionen. Pirens ökade specialisering bedöms stärka förutsättningarna för en positiv resultatutveckling och framtida värdetillväxt i bolaget, där Skanska efter affären är störste ägare med en ägarandel vid periodens utgång om 49,1 procent.
I syfte att skapa goda förutsättningar för en fortsatt värdetillväxt i beståndet har affärsområde Fastigheter omorganiserats. Specialisering och geografisk fokusering har legat till grund för den nya organisationen, som består av två projektutvecklingsenheter (Sverige och Utland), ett bostadsförvaltningsbolag (AB Drott), samt fyra regionala bolag, helt inriktade på förvaltning av kommersiella lokaler.

I projektutvecklingsenheterna ligger fokuseringen på utveckling av nya kommersiellt intressanta projekt. För denna typ av projekt kommer höga krav att ställas vad avser läge, samtidigt som en hög uthyrningsgrad måste kunna påräknas redan vid byggstart.

I dotterbolaget Drott ingår affärsområdets samtliga fastigheter i Sverige med ett bostadsinnehåll på över 50 procent.

Tre av bolagen med inriktning på förvaltning av kommersiella fastigheter har sin verksamhet i Stockholm, Göteborg respektive Malmö. På samtliga av dessa tre lokala marknader har Skanska redan idag en stark position. Verksamheterna i Malmö och Köpenhamn läggs därvid i ett gemensamt bolag (Skanska Øresund). Övriga kommersiella fastigheter i Sverige samlas slutligen i ett separat bolag (Skanska Fastigheter Riks).

JM

JM
(Mkr)

1996 9 mån

19959 mån

Rörelseresultat efter avskrivningar 472 623
Resultat efter finansnetto 121 308
Rörelsemarginal byggverksamhet (%) 3,2 2,9
Marginal efter finansnetto (%) 3,7 10,7
Resultatavräkningsgrad (%) 97,0 111,4

Orderingången i JM ökade med 12,9 procent under årets första nio månader, jämfört med motsvarande period föregående år.

Den lägre resultatnivån förklaras främst av att niomånadersresultatet för 1995 inkluderade realisationsvinster från fastighetsförsäljningar. För ytterligare kommentarer hänvisas till JMs delårsrapport.

Skanskas ägarandel i JM uppgår till 39,9 procent av kapitalet och 64,4 procent av rösterna i bolaget.

 

Finansverksamheten

Börsportföljens värde, exklusive innehav i börsnoterade bolag vilka i Skanska redovisas enligt kapitalandelsmetoden (Scancem, Norrporten, Piren) respektive konsolideras som dotterbolag (JM), uppgick per 1996-09-30 till 10 387 Mkr. Motsvarande bokförda värde uppgick till 1 272 Mkr. Justerat för köp och försäljningar ökade portföljvärdet med 32,5 procent sedan årets början.

Under tredje kvartalet avyttrades koncernens återstående innehav av aktier i Custos. I övrigt gjordes inga väsentliga förändringar i portföljens sammansättning. Resultatet från försäljning av aktier uppgick för niomånadersperioden till 1 760 Mkr (4), varav merparten avser vinst vid försäljningen under första halvåret av hela innehavet i Graninge.

Finansnettot uppgick sammantaget till 1 382 Mkr (-426). Förbättringen förklaras huvudsakligen av realisationsvinster från aktieförsäljningar.

 

Investeringar

Under niomånadersperioden förvärvades aktier för 7 355 Mkr (däribland Skåne-Gripen 2 983 Mkr, Scancem 1 221 Mkr, Northelec 2 170 Mkr och Piren 721 Mkr) och avyttrades aktier för 3 036 Mkr, varav Graninge 2 170 Mkr. Fastighetsinvesteringarna i koncernen uppgick under samma period totalt till 2 327 Mkr, medan fastighetsförsäljningarna uppgick till totalt 3 899 Mkr, varav Piren 2 358 Mkr. Övriga nettoinvesteringar uppgick till 740 Mkr. Sammantaget uppgick koncernens nettoinvesteringar för perioden till 3 487 Mkr (658).

 

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per 1996-09-30 till 2 563 Mkr (3 521). Koncernens räntebärande nettoskuld ökade sedan årets början med 4 325 Mkr och uppgick vid periodens utgång till 11 906 Mkr.

Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick per 1996-09-30 till 37 056 (30 188). Ökningen är framförallt hänförlig till förvärvet av Skåne-Gripen som svarar för cirka 4 000. I övrigt hänför sig ökningen till den fortsatta internationella expansionen.

 

Bedömning för helåret 1996

Koncernens resultat efter finansnetto för helåret 1996 bedöms överstiga 3,5 miljarder kronor.


Danderyd den 22 november 1996

Melker Schörling
Verkställande Direktör