Sök

Skanska välkomnar World Commission on Dams rekommendationer

2000-11-16 12:20 CET
Pressmeddelande

Skanska har för avsikt att tillämpa de riktlinjer för stora vattenkraftprojekt som World Commission on Dams rekommenderar i sin slutrapport som offentliggjorts idag.
World Commission on Dams initierades av Världsbanken och IUCN, the World Conservation Union. Kommissionen har under två år arbetat under ordförandeskap av Kader Asmal, utbildningsminister i Sydafrika och vinnare av Stockholm Water Prize, för att fastställa en rekommendation för hur stora vattenkraftprojekt ska kunna genomföras på ett långsiktigt hållbart sätt.
I kommissionens slutrapport slås fast att alla processer när det gäller utveckling, godkännande och byggande av stora vattenkraftverk ska genomsyras av öppenhet och transparens. Alla berörda parter ska beredas möjlighet att komma till tals i alla skeden av processerna. Såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska aspekter ska vägas in.

Press Release

  2000-11-16   Skanska välkomnar World Commission on Dams rekommendationer för genomförande av långsiktigt hållbara vattenkraftprojekt   Skanska har för avsikt att tillämpa de riktlinjer för stora vattenkraftprojekt som World Commission on Dams rekommenderar i sin slutrapport som offentliggjorts idag. World Commission on Dams initierades av Världsbanken och IUCN, the World Conservation Union. Kommissionen har under två år arbetat under ordförandeskap av Kader Asmal, utbildningsminister i Sydafrika och vinnare av Stockholm Water Prize, för att fastställa en rekommendation för hur stora vattenkraftprojekt ska kunna genomföras på ett långsiktigt hållbart sätt. I kommissionens slutrapport slås fast att alla processer när det gäller utveckling, godkännande och byggande av stora vattenkraftverk ska genomsyras av öppenhet och transparens. Alla berörda parter ska beredas möjlighet att komma till tals i alla skeden av processerna. Såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska aspekter ska vägas in. - Vi anser att kommissionens arbete är mycket värdefullt, säger Axel Wenblad, Skanska-koncernens miljöchef. Det betyder att ett stort steg har tagits för en hållbar utveckling med öppna och transparenta processer där alla berörda parter kan medverka, i synnerhet de grupper som är direkt berörda. Vår förhoppning är att kommissionens arbete ska tjäna som en modell för behandlingen av andra typer av kontroversiella infrastrukturprojekt. - Från Skanskas sida hoppas vi att kommissionens nya kriterier och riktlinjer får en global acceptans och vi är beredda att aktivt medverka till att dessa vinner gehör bland berörda parter. Den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 erbjuder ett utmärkt verktyg och en struktur för att omsätta kriterierna och riktlinjerna i praktisk handling. Redan idag arbetar huvuddelen av Skanskas bolag med certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001 och till årsskiftet kommer all verksamhet att vara certifierad, säger Axel Wenblad. En rad internationella företag, däribland ABB, Alsthom, Atlas Copco, Coyne & Bellier, Enron, Harza, Hydro-Québec, Lahmeyer, Voith Siemens och Skanska, har assisterat World Commission on Dams i arbetet med de nya riktlinjerna. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Axel Wenblad, miljöchef Skanska AB, tel 08 – 753 89 98