Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

1999-05-03 00:00 CET
Pressmeddelande

- Skanska ska bli ledande på alla marknader där vi bedriver vår kärnverksamhet byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Vi ska vara bäst på att tillgodose kundernas behov och därmed vara kundens första val.

Pressinformation 1999-05-03                                  42/99

Rapport från Skanskas bolagsstämma

- Skanska ska bli ledande på alla marknader där vi bedriver vår kärnverksamhet byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Vi ska vara bäst på att tillgodose kundernas behov och därmed vara kundens första val.

Med denna vision inledde Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef, sitt anförande till ca 700 församlade aktieägare vid måndagens bolagsstämma i Malmö.

Mot bakgrund av de senaste årens genomsnittliga tillväxt på 20 procent och förra årets omsättningsökning på 29 procent till drygt 64 miljarder kronor betonade Claes Björk att Skanska är ett verkligt tillväxtföretag och att tillväxten samtidigt sker med lönsamhet.

- Resultatutvecklingen i vår kärnrörelse var positiv. Bortser man från jämförelse-störande poster ökade rörelseresultatet med drygt en miljard till över tre miljarder kronor. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade från 12 till 18 procent.

- Det är dessutom värt att notera att det mesta av tillväxten är organisk.

Claes Björk redogjorde också för den strategiska satsningen att genom företagsförvärv stärka positionerna på viktiga tillväxtmarknader. Polar i Finland, Tidewater-gruppen i USA liksom årets förvärv av Argentinas och Schweiz ledande byggföretag, SADE respektive Steiner, innebär att koncernen tillförs kompetens och en utökad internationell kundbas.

- Den fortsatta internationaliseringen innebär också minskat beroende av enskilda marknader. Förra året svarade marknader utanför Sverige för två tredjedelar av Skanskas omsättning.

- 1998 såldes resterande aktier i Sandvik och skogstillgångarna i Boxholm med mycket gott resultat. Vi har nu även tecknat ett bindande avtal om att sälja våra aktier i Scancem till Heidelberger Cement. På säljlistan finns nu det återstående rörelsefrämmande aktieinnehavet i SKF.

- Vi har också omprövat vårt ägande i komponentföretagen, Nybron, med Kährs och övriga trägolvsbolag, samt Poggenpohl, Essmann och ElitFönster. De kommande åren ska vi finna nya lämpliga ägare för dessa verksamheter.

En orderstock vid utgången av 1998 på 70 miljarder kronor och ett flertal utvecklingsprojekt ger Skanska fortsatt goda framtidsutsikter, konstaterade Claes Björk.

- Helhetsbilden är fortsatt mycket positiv. Vi tror på en något starkare bygg-konjunktur i Sverige, främst inom bostadsbyggandet. I Sverige liksom i USA, där bygginvesteringarna fortsätter att ligga på en hög nivå, förbättrar vi också våra rörelsemarginaler. Även i Finland är byggkonjunkturen stark, medan den danska försvagas. Men det goda orderläget ger en positiv resultatutveckling även där.

- Utvecklingen i fastighetsrörelsen är fortsatt god. Vi har pågående kommersiella projekt för omkring 3 miljarder kronor som blir klara de närmaste två åren.

- Genom de senaste förvärven, SADE och Steiner, har vi dessutom i år expanderat vår internationella marknadsbas med Argentina och stora delar av Latinamerika samt i Schweiz och Frankrike genom Steiner.

Bolagsstämman beslutade att i bolagsordningen införa möjligheten för A-aktieägare att begära omvandling av sina A-aktier till B-aktier. Bestämmelsen införs i syfte att underlätta handeln med A-aktien.

Vid stämman omvaldes den sittande styrelsen med Bo Rydin, Claes Björk, Per-Olof Eriksson, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson och Clas Reuterskiöld. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Bo Rydin till styrelsens ordförande.

Stämman fastställde utdelningen till 12 kronor per aktie (11,00) och avstämnings-dagen till den 6 maj.

 

Malmö 1999-05-03

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Schön, informationsdirektör Skanska AB, tel 08-753 87 99 eller 070-553 87 99