Sök

Niomånadersrapport, januari-september 2009

2009-11-05 08:40 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2009 jämfört med januari-september 2008

- Intäkterna uppgick till 102,2 (104,6) miljarder kronor.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 914 (4 013) Mkr.
- I byggverksamheten minskade intäkterna i kronor med 3 procent och justerat för valutaeffekter minskade de med 12 procent.
- Rörelsemarginalen i byggverksamheten ökade till 3,8 (2,8) procent.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 33 procent och uppgick till 3 717 (2 800) Mkr
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 2 148 (2 604) Mkr med ett försäljningsresultat uppgående till 694 (972) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 763 (4 339) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 2 747 (3 167) Mkr och per aktie till 6,59 (7,53) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 3 236 (-1 283) Mkr.
- Orderingången minskade med 4 procent och uppgick till 94,6 (98,9) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 11 procent.
- Orderstocken om 131,8 (148,1) miljarder kronor motsvarar 12 (12) månaders produktion.