Sök

Niomånadersrapport, januari-september 2007

2007-11-01 08:32 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2007 jämfört med januari-september 2006

- Intäkterna uppgick till 100,4 (90,8) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 15 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 769 (3 614) Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 33 procent och uppgick till 3 176 (2 380) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 3,3 (2,8) procent.
- nder perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 1 903 (2 633) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 743 (1 252) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 941 (3 767) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 2 877 (2 810) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 6,83 (6,68) kronor.
- Orderingången ökade med 10 procent och uppgick till 109,9 (99,9) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 14 procent. I det tredje kvartalet uppgick orderingången till 30,2 (28,6) miljarder kronor vilket justerat för valutaeffekter innebär en ökning med 9 procent.
- Orderstocken om 147,6 (134,5) miljarder kronor motsvarar 14 (14) månaders produktion.