Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2005

2005-04-28 08:35 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2005 jämfört med januari-mars 2004

- Intäkterna minskade med 2 procent till 25,5 (26,0) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 1 procent i lokala valutor.
- Rörelseresultatet ökade till 1 036 (542) Mkr, främst som följd av högre resultat från fastighetsförsäljningar än i jämförelseperioden. De flesta enheter uppvisar förbättrade rörelsemarginaler.
- Under perioden avyttrades fastigheter i Danmark och Sverige till ett värde om 1 514 (396) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 480 (119) Mkr.
- Resultatet efter finansnetto ökade till 1 095 (504) Mkr.
- Periodens resultat ökade till 810 (356) Mkr vilket innebär att periodens resultat per aktie uppgick till 1,93 (0,85) kronor.
- Orderingången minskade med 19 procent och uppgick till 23,4 (28,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent.

Länk till hela rapporten