Sök

Nytt handlingsprogram för Hallandsåsen

1997-10-08 00:00 CET
Pressmeddelande

Banverket och Skanska presenterade på en presskonferens i Malmö i dag ett nytt framtidsinriktat handlingsprogram för tunnelprojektet i Hallandsåsen.

INTERNINFORMATION 1997-10-08

NYTT HANDLINGSPROGRAM FÖR HALLANDSÅSEN

Banverket och Skanska presenterade på en presskonferens i Malmö i dag ett nytt framtidsinriktat handlingsprogram för tunnelprojektet i Hallandsåsen.

I en gemensam deklaration uttrycker Banverkets generaldirektör Bo Bylund och Skanskas VD Claes Björk sitt beklagande över den uppkomna situationen och den oro som arbetet med tätningsmedlet Rhocagil har skapat bland befolkningen runt Hallandsåsen.

"Vi kommer nu att göra allt vad som står i vår makt för att förhindra ytterligare negativ miljöpåverkan, göra erforderliga saneringar och om möjligt undanröja eventuella skador på miljön."

"Vi noterar att befogad kritik kan riktas mot de riskanalyser som gjordes innan medlet Rhocagil togs i bruk och under användningstiden. Med facit i hand är det mycket sannolikt att medlet kan ha använts på ett felaktigt sätt."

Bägge uttrycker också sin tro på projektet:

"Trots dessa problem anser vi det viktigt att fullfölja riksdagens och regeringens beslut om en ny modern järnväg mellan Malmö och Göteborg, vilket förutsätter en tunnel genom Hallandsåsen. Den totala investeringen på hela sträckan ligger på ca 10 miljarder kronor. Därmed möjliggörs en effektiv godstrafik, snabbtåg och en väsentligt ökad kapacitet på sträckan. Det fortsatta tunnelarbetet kommer att bedrivas på ett miljömässigt korrekt sätt."

Handlingsprogrammet omfattar följande 10 punkter:

1. Allt sprängningsarbete ligger nere fr o m den 6 oktober 1997.
2. Ett vetenskapligt provtagningsprogram håller på att utarbetas för att klargöra miljöeffekterna av medlet Rhocagil.
3. Ett saneringsprogram tas fram för att så långt det är möjligt eliminera riskerna från den användning som skett av medlet Rhocagil. Saneringsåtgärder som är uppenbara sätts in snarast. En riskanalys görs av saneringsbehoven. Detta sker i samråd med Båstads kommun och länsstyrelsen i Skåne. De åtgärder som föranleds av programmet kommer att vidtas. För att säkra möjligheterna till en korrekt riskanalys och underlätta eventuella utredningar om ansvarsfrågorna, kommer bakgrunden till användningen av medlet och all hantering av medlet att dokumenteras för berörda myndigheter.
4. Skanska kommer att ha samtal med alla berörda anställda för att utreda om de utsatt sig för risker i samband med arbetet med medlet Rhocagil. Ett program för yrkesmedicinsk läkarundersökning är under utarbetande och all berörd personal på arbetsplatsen kommer att genomgå läkarundersökning.
5. Skanska ska med hjälp av Yrkesinspektionen gå igenom hur det interna arbetsmiljöarbetet i projektet fungerar och säkra att internkontrollen enligt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse följs och att andra föreskrifter på arbetsmiljöns område efterlevs.
6. Banverket och Skanska tillsätter nya projektchefer med uppgift att säkra den framtida projekt-organisationens kompetens och effektivitet. För Skanskas vidkommande innebär detta att arbetsplatsorganisationen på Hallandsåsen förstärks med avdelningschefen Jan Stattin, som ansvarig för projektet. Han rapporterar direkt till affärsområdeschefen för Civil Engineering, Jan-Gunnar Glave.
7. Banverket kommer att engagera en extern konsult som har till uppgift att tillse att tunnelarbetet bedrivs i enlighet med de miljökrav som gäller.
8. Den tidigare referensgruppen, det sk Bergsrådet, uppöses. En ny grupp bildas med Banverkets tekniske direktör Nils-Erik Bergström, som ordförande. I gruppen ska ingå ytterligare högst fyra fristående experter. Länsstyrelsen i Skåne inbjuds att utse en sådan expert.
9. Tunneldrivning med konventionella metoder återupptas när arbetet kan bedrivas utan risker för inre och yttre miljö. Alternativa metoder för att klara partier med stor vatteninträngning ska analyseras. Svensk och utländsk konsulthjälp kommer att användas för detta. Ett alternativ som särskilt kommer att undersökas är att i nödvändig utsträckning klä tunneln med betong, s k lining. Innan någon ny metod tas i bruk kommer information och samråd att ske med Båstads kommun och i förekommande fall med annan berörd myndighet.
10. Fortlöpande information kommer att lämnas gemensamt av Banverket och Skanska, främst i samband med de informationsmöten som Båstads kommun håller.

 

Danderyd den 8 oktober 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information